d

klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / O Kolegium / Projekty krajowe / Projekt aktywizacji grup ...

PROJEKT AKTYWIZACJI GRUP LEKARSKICH KLRwP

   Projekt Aktywizacji Grup Lekarskich Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce jest wynikiem współpracy KLRwP z 3 Partnerami: GSK Commercial sp. z o.o., Pfizer Polska sp. z o.o., Sanofi-Aventis sp. z o.o. W roku 2009 Partnerem Projektu Aktywizacji Grup lekarskich była także firma Bayer. Projekt Aktywizacji Grup Lekarskich Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce powstał w odpowiedzi na potrzebę stworzenia racjonalnego systemu rozwoju zawodowego lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz realizację obowiązku kształcenia ustawicznego lekarzy poprzez jedną z najbardziej efektywnych metod - pracę w grupach rówieśniczo-koleżeńskich (peer-review groups) - Grupach Lekarskich. Praca w grupach wymaga między innymi przeszkolonych w tym zakresie liderów, ekspertów, menedżerów zwanych Tutorami, którzy są w stanie prawidłowo stymulować rozwój własnego zespołu,
a tym samym budować prestiż swój oraz własnej organizacji. Celem projektu jest stworzenie systemu 2-10 osobowych grup lekarskich
i uruchomienie ich na obszarze całego kraju, a także stworzenie zasad wspierania powstawania Grup Lekarskich na poziomie regionalnym. Praca w grupach realizowana będzie na podstawie jednolitego programu, akredytowanego w Izbie Lekarskiej i służyć będzie systematycznemu, zindywidualizowanemu, dostosowanemu do potrzeb, dostępowi do wiedzy niezbędnej do funkcjonowania w systemie opieki zdrowotnej. Realizacja projektu ma również umożliwić skupionym w Grupie Lekarskiej lekarzom dostęp
do istotnych i aktualnych informacji z branży farmaceutycznej, niezbędnych w pracy lekarza.

STRUKTURA PROJEKTU

I etap - Szkolenie Doskonalące dla Tutorów Medycyny Rodzinnej

I etap przewidywał szkolenie doskonalące Tutorów - liderów medycyny rodzinnej, lekarzy, absolwentów Szkoły Tutorów, inicjatorów tworzenia własnych Grup Lekarskich. Liderów, którzy są aktywnymi i świadomymi kreatorami kształcenia na poziomie Grupy, powiatu i województwa.. Szkolenie odbyło się w dniach 9-10 października 2009 roku w Hotelu Crown Piast w Krakowie
i zgromadziło 100 Tutorów z całej Polski. Szkolenie Doskonalące dla Tutorów Medycyny Rodzinnej miało na celu przygotowanie Tutorów do zainicjowania i podjęcia regularnej pracy z Grupami Lekarskimi (peer-review). Program 2-dniowego szkolenia realizowany był metodami interaktywnymi, przy udziale Tutorów w roli trenerów wspierających głównych wykładowców.

II etap - Pilotaż - Spotkania Grup Lekarskich

Jedną z kluczowych zasad projektu, wyróżniającego go spośród istniejących spotkań grup peer-review, było opracowywanie gotowych scenariuszy spotkań, wraz z materiałami niezbędnymi do prawidłowego przygotowania spotkania. Temat pierwszego spotkania został wybrany przez Tutora. Wybór kolejnych tematów odbywał się na spotkaniach i jego wybór uzależniony był
od decyzji wszystkich uczestników spotkania. Grupy Lekarskie biorące udział w pilotażu projektu liczyły od 5-14 członków (lekarzy rodzinnych). W spotkaniach Grup Lekarskich w ramach pilotażu Projektu uczestniczyło łącznie 98 lekarzy. Podczas spotkań Grup Lekarskich przeprowadzono badanie ankietowe satysfakcji uczestnictwa ze spotkania. Badanie miało na celu określenie poziomu satysfakcji uczestników spotkań Grup Lekarskich, a także dać odpowiedź na pytanie, czy tego rodzaju spotkania są potrzebne
i warto w nich uczestniczyć. Członkowie Grup Lekarskich oceniali spotkania bardzo wysoko, średnia ocena pilotażu kształtowała się powyżej 4 (w skali 1-5, gdzie 5 było oceną najwyższą). Uczestnictwo przedstawicieli Partnerów projektu w większości przypadków zostało bardzo dobrze odebrane przez członków grupy. Widać że rola przedstawicieli w spotkaniach rosła wraz ze spotkaniami. Pilotaż II etapu Projektu niewątpliwie zapoczątkował budowę Partnerstwa pomiędzy lekarzami a przedstawicielami firm farmaceutycznych Pilotaż projektu zakończył się w marcu 2010 roku.

II etap - Spotkania Grup Lekarskich

Pilotaż projektu pokazał jak bardzo w środowisku lekarzy istnieje potrzeba spotkań w ramach Grup Lekarskich (rówieśniczo-koleżeńskich).
W maju 2010 roku została podjęta decyzja o kontynuacji projektu na terenie całego kraju.

W chwili obecnej w ramach Projektu pracuje 40 grup lekarskich w województwach:
- dolnośląskim,
- lubelskim,
- lubuskim,
- łódzkim,
- małopolskim,
- mazowieckim,
- podkarpackim,
- podlaskim,
- śląskim,
- warmińsko-mazurskim.

Osoby zainteresowane spotkaniami w Grupach Lekarskich w ramach Projektu prosimy o kontakt mailowy: edukacja@klrwp.pl

CEL PROJEKTU I KORZYŚCI

Projekt ma na celu wzmocnienie spotkań grup rówieśniczo-koleżeńskich (peer-review) i rozbudowę sieci nowych Grup Lekarskich
na obszarze całego kraju.
Regularne funkcjonowanie w grupie pozwala lekarzom na uzyskanie odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań związanych
z codzienną pracą w praktyce, tym samym ograniczając sytuacje stresowe związane z wątpliwościami, które towarzyszą podczas podejmowania decyzji mających wpływ na ludzkie zdrowie lub życie. Szczególnie ważne jest to dla lekarzy praktykujących indywidualnie, w samodzielnych praktykach, w szczególności na obszarach wiejskich, oddalonych od innych placówek POZ. Jednoczesne uczestnictwo w szkoleniu wielu lekarzy, umożliwia ograniczenie różnic pomiędzy nimi w wykonywaniu praktyki medycznej. Pozwala także na ustalenie wspólnych wytycznych dotyczących poziomu jakości świadczeń pomiędzy poszczególnymi praktykami i innymi palcówkami POZ, w których pracują. Uczestnictwo w grupie stanowi dla lekarza motywację dla dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności.
Zadaniem grup lekarskich jest samokształcenie, jako najwyższy wyraz troski o doskonalenie zawodowe.

Najważniejsze cechy grup rówieśniczo-koleżeńskich:

  • Grupy składają się z 2 - 10 lekarzy rodzinnych, praktykujących na tym samym terenie;
  • Spotkania grupy odbywają się regularnie, nie rzadziej niż raz w miesiącu;
  • Podczas spotkań realizuje się program, przygotowany w ramach projektu i akredytowany w Izbie Lekarskiej;
  • Spotkania mogą być elementem przeglądu rówieśniczo-koleżeńskiego, w którym lekarze wymieniają krytyczne uwagi, opinie, oceny zwrotne (feedback), na temat konkretnych zdarzeń chorobowych u pacjentów;
  • W działaniach grupy wykorzystuje się narzędzia poprawy jakości oraz metody kształcenia ustawicznego, np. cykl poprawy jakości;
  • Nad dynamiką pracy grupy czuwa jej lider (Tutor), którego rolą jest przede wszystkim motywowanie uczestników do systematycznej pracy oraz realizacji przyjętego programu;
  • Spotkania prowadzone są przez jednego z uczestników, który przyjmuje na siebie rolę przewodniczącego, zwykle dla serii powiązanych ze sobą tematycznie spotkań. Możliwe jest, że spotkania prowadzone są na zmianę przez kolejnych członków grupy, szczególnie wówczas gdy nie są powiązane tematycznie;
  • Spotkania są wspierane przez osoby, które nie są formalnymi członkami grupy - przedstawicieli Partnerów Projektu, którzy posiadają wiedzę lub umiejętności, potrzebne dla rozważanych problemów;
  • Niejednokrotnie tematem spotkań jest wspomaganie procesu tworzenia standardów i wytycznych.

 

PARTNERZY PROJEKTU:

GSK.png Pfizer.png sanofi.png