d

klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / O Kolegium / Zarząd / Posiedzenia Archiwum

Posiedzenia Archiwum

07 czerwca 2009 roku
07 kwietnia 2009 roku
21 marca 2009 roku

17-18 października 2008 roku
08 czerwca 2008 roku
29 marca 2008 roku

08 grudnia 2007 roku
13 października 2007 roku


NOTATKA Z ZEBRANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO KLRwP
BIAŁYSTOK, 07.06.2009 roku

W dniu 7 czerwca 2009 roku w Białymstoku po zakończeniu obrad IX Kongresu Medycyny Rodzinnej odbyło się otwarte zebranie Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. W trakcie posiedzenia:

 1. Członkowie Zarządu podsumowali IX Kongres Medycyny Rodzinnej. Prezes podziękował organizatorom oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do sukcesu imprezy.
 2. Omówiono zakres bieżących przygotowań do X Kongresu Medycyny Rodzinnej, który odbędzie się w dniach 10-13 czerwca 2010 r. w Łodzi. Powołano dr Macieja Godyckiego-Ćwirko na przewodniczącego a dr Lidię Klichowicz
  i dr Adama Windaka na wiceprzewodniczących Komitetu Programowego.
 3. W związku ze zmianą statutu członkowie Zarządu Głównego powierzyli: - dr Adamowi Windakowi funkcję wiceprezesa KLRwP ds. współpracy międzynarodowej,
  - dr Agnieszce Jankowskiej-Zduńczyk funkcję Wiceprezesa KLRwP ds. praktyki i systemu opieki zdrowotnej,
  - dr hab. Sławomirowi Chlabiczowi funkcję wiceprezesa KLRwP ds. nauki.
 4. Powołano przewodniczących Komisji Kolegium: - Komisja Edukacji i Egzaminów- W. Lukas
  - Komisja Ustawicznego Rozwoju Zawodowego - T.Sobalski
  - Komisja Akredytacji - J. Wolańczyk
  - Komisja Promocji - A. Jakubiak
  - Komisja Publikacji i Pomocy Dydaktycznych - J. Putz
  - Komisja Ekonomiczno-Gospodarcza - J. Łuczak
  - Komisja Prawna - A. Jankowska-Zduńczyk
  - Komisja Praktyki - W. Fabian.
 5. Upoważniono Prezesa Macieja Godyckiego-Ćwirko do przystąpienia do Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich.
 6. Wysłuchano wystąpienia Prezesa AKU Lancet na temat organizowanych w roku 2008/2009 szkoleń dla lekarzy.
 7. Omówiono działalności Kolegium związane z promocją Kongresu Wonca 2011.
 8. Przyjęto kandydatury dr J.Wolańczyka i dr T.Tomasika na członków Rady Akredytacyjnej.
 9. Przeznaczono środki na wsparcie trzeciej fazy przesiewowego badania ryzyka sercowo-naczyniowego wśród pacjentów praktyk lekarzy rodzinnych w ramach badania LIPIDOGRAM 2009.

powrót...


NOTATKA Z ZEBRANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO KLRwP
WARSZAWA, 07.04.2009 roku

W dniu 7 kwietnia 2009 roku w Warszawie odbyło się drugie w tej kadencji zebranie Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. W trakcie posiedzenia:

 1. członkowie Zarządu przedstawili się i omówili swoje oczekiwania co do pracy w Zarządzie i ewentualne zadania
  do realizacji w najbliższej kadencji.
 2. Omówiono zakres bieżących przygotowań do IX Kongresu Medycyny Rodzinnej w Białymstoku.
 3. Ustalono, że kolejny X Kongres Medycyny Rodzinnej odbędzie się w dniach 10-13 czerwca 2010 r. w Łodzi.
 4. Przyjęto regulaminy pracy Zarządu Głównego Kolegium, Prezydium Zarządu oraz Biura Kolegium.
 5. Powołano przewodniczących Komisji Statutowych Kolegium:
  - Komisja Edukacji, Egzaminów i Ustawicznego Rozwoju Zawodowego - W. Lukas.
  - Komisja Członkostwa i Akredytacji - J. Wolańczyk.
  - Komisja Promocji - A. Jakubiak.
  - Komisja Publikacji i Pomocy Dydaktycznych - J. Putz.
  - Komisja Ekonomiczno-Gospodarcza - J. Łuczak.
  - Komisja Organizacji i Zarządzania - A. Jankowska-Zduńczyk.
  - Komisja ds. Praktyki Lekarza Rodzinnego - W. Fabian.
 6. Postanowiono dofinansować przygotowania Kolegium do Kongresu WONCA Europe 2011, który odbędzie się
  w Warszawie, XII Letnią Szkołę Astmy a także VIII Jesienną Szkołę Profilaktyki i Promocji Zdrowia.
 7. Podjęte przez Walne Zgromadzenie KLRwP w marcu 2009 roku uchwałyi Zarząd przekazał do włąściwych Komisji Kolegium w celu opracowania stanowisk w danej sprawie.
 8. Przyjęto dokument "Równość zdrowia i bezpieczeństwo opieki medycznej". Postanowiono, że stanowisko
  to zamieszczone zostanie na stronie internetowej Kolegium a także przesłane do posłów, senatorów, ministrów, mediów i pacjentów.
 9. Przeznaczono środki na rzecz realizacji projektu: "Improvement of public health by promotion of equitably distributed high quality primary health care system - ImPrim" dotyczącego promowania rozwiązań systemowych w krajach Morza Bałtyckiego.
 10. Następnie członkowie Zarządu ustalili terminy i miejsca kolejnych spotkań ZG w roku 2009.

powrót...


NOTATKA Z ZEBRANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO KLRwP
WARSZAWA, 21.03.2009 roku

 

           Po zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów KLRwPw dniu 21 marca 2009r odbyło się pierwsze zebranie Zarządu Głównego V kadencji KLRwP.
W trakcie posiedzenia:

 

 • wybrano Prezydium Zarządu Głównego KLRwP w składzie: - dr Adam Windak - wiceprezes Kolegium,
  - dr Agnieszka Jankowska-Zduńczyk - wiceprezes Kolegium,
  - dr Tomasz Tomasik - skarbnik Kolegium,
  - dr Wiesława Fabian, dr Tomasz Sobalski i dr Artur Jakubiak - członkwie Prezydium ZG KLRwP.
 • Upoważniono Prezesa do podpisania umowy prawnikiem.
 • Ustalono termin najbliższego spotkania ZG na 7 kwietnia 2009r.

powrót...


NOTATKA Z ZEBRANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO KLRwP
LUBLIN, 17-18.10.2008 roku

 

           W dniach 17-18 października b.r. w Lublinie na zaproszenie Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP odbyło się kolejne w tym roku zebranie Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. W spotkaniu reprezentowanych było 17 członków Zarządu, uczestniczyła w nim również przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej. W trakcie spotkania omówiono następujące problemy:

 

 1. Skarbnik Kolegium omówił bieżącą sytuację finansową stowarzyszenia oraz przedstawił zarys budżetu na rok następny. Przyjęto rozliczenie finansowe za VIII Kongres Medycyny Rodzinnej a także przedstawiono zakres zakończonych prac remontowych w biurze Kolegium.
 2. W związku ze złożeniem do Sądu Rejonowego w Warszawie wniosku o wpisanie zmian w Statucie Kolegium omówiono uwagi Prezydenta M.St Warszawy do ww. dokumentu.
 3. Kolejnym punktem spotkania było omówienie stanu przygotować do IX Kongresu Medycyny Rodzinnej. Ustalono,
  że następny Kongres odbędzie się w dniach 4-7 czerwca 2009 roku w Białymstoku, miejscem obrad będzie Hotel Gołębiewski. Postanowiono przyjąć hasło Kongresu: "Człowiek, zdrowie, środowisko" oraz uzgodniono skład Komitetu Programowego - dr Maciej Godycki - Ćwirko obejmie funkcję przewodniczącego komitetu programowego
  a doc.Sławomir Chlabicz i dr Adam Windak zostaną wiceprzewodniczącymi komitetu.
 4. W związku z koniecznością rozliczania przez lekarzy punktów edukacyjnych postanowiono, że Zaświadczenia
  z Programu Doskonalenia Zawodowego KLRwP wysłane zostaną bezpłatnie dla członków KLRwP oraz osób,
  które aktywnie zarejestrowały się w programie. Pozostali lekarze mogą odebrać zaświadczenie w siedzibie
  w Warszawie lub zamówić przesłanie pocztą za opłatą manipulacyjną (10 zł + VAT) ewentualnie za pobraniem pocztowym (po pokryciu dodatkowego kosztu poczty). Z uwagi na czas potrzebny na przygotowanie zaświadczeń, w każdym przypadku (nawet osobisty odbiór w biurze) należy zgłosić zapotrzebowanie mailem lub telefonicznie
  do Pani Magdaleny Wilanowskiej (nie dotyczy członków KLRwP i aktywnie zarejestrowanych). Wykonanie uchwały
  w tej sprawie powierzono Pani Magdalenie Wilanowskiej i Pani Marcie Mróz-Cacko.
 5. Omówiono działania promocyjne Kolegium podczas kongresu WONCA Europe 2008, który odbył się w Istambule,
  a także przygotowania do kongresu WONCA 2001, który odbędzie się w Polsce.
 6. Następnie Zarząd postanowił dodatkowo dofinansować kurs EGPRN w zakresie prowadzenia badań naukowych
  w medycynie rodzinnej.
 7. Członkowie Zarządu zaaprobowali również objęcie przewodnictwa przez Kolegium w Polskim Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia w kolejnej kadencji.
 8. W związku z publikacją raportu Naczelnej Izby Kontroli zatytułowanego "Informacja o wynikach kontroli realizacji
  przez świadczeniodawców zadań podstawowej opieki zdrowotnej i wybranych ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego w latach 2006 - 2007 (I półrocze)" przyjęto stanowisko
  w przedmiotowej sprawie. Powyższe stanowisko przesłane zostanie do adresatów raportu oraz ukaże się na stronie internetowej Kolegium oraz w piśmie "Lekarz Rodzinny".
 9. Kolejnym punktem spotkania było omówienie zakresu i zadań wynikających z przygotowań do nowego projektu Leonardo da Vinci, którego Kolegium jest promotorem. Po dyskusji w tym temacie Zarząd upoważnił Prezesa
  oraz Skarbnika KLRwP do podpisania umowy z Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu: "Bridging the gap of general practitioners' competence on European Market".
 10. Po przedstawieniu głównych założeń programu pt. "Licz promile" skierowanego do samorządów jednostek terytorialnych Zarząd wyraził zgodę na objęcie przez Kolegium patronatu nad akcją, która promowana jest przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i upoważnił dr. Macieja Godyckiego-Ćwirko i dr. Artura Mierzeckiego do współkoordynacji programu z ramienia stowarzyszenia.
 11. W związku z trudnościami we wdrażaniu informatyzacji w praktykach lekarzy rodzinnych członkowie Zarządu
  w ramach Projektu Dr Eryk powołali Klub Eryka, którego głównym zadaniem będzie upowszechnienie informatyzacji oraz rozwój programu z udziałem jego użytkowników. Za działania w tym zakresie z ramienia Kolegium odpowiedzialny będzie dr Rafał Kacorzyk.
 12. Następnie przedstawiono tematykę oraz terminy wymian i stażów w ramach programu Leonardo da Vinci w roku 2009.
 13. Zarząd wyraził również zgodę na przystąpienie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce do projektu: "Improvement of public health by promotion of equitable distributed high quality primary health care systems", przygotowywanego
  w ramach "Wymiaru Północnego". Osobą odpowiedzialną za działania w tym projekcie będzie dr Zbigniew J. Król.
 14. Odbyła się dyskusja na temat obecnej roli lekarza rodzinnego w systemie ochrony zdrowia w Polsce oraz omówiono główne zadania i cele Kolegium na podstawie Dokumentu Programowego KLRwP.
 15. Ustalono, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w Krakowie w terminie 5-7 grudnia 2008r. W związku
  ze zbliżającymi się wyborami na Ddelegatów oraz do Zarządu Głównego Kolegium w dużej części poświęcone ono zostanie przygotowaniu procedury wyborczej i planom pracy na następną kadencję.

powrót...


NOTATKA Z ZEBRANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO KLRwP
WISŁA, 8.06.2008 roku

 

Tradycyjnie, po zakończeniu obrad Kongresu Medycyny Rodzinnej w dniu 8 czerwca b.r. w Wiśle odbyło się otwarte zebranie Zarządu Głównego KLRwP. W spotkaniu uczestniczyło 21 członków Zarządu oraz chętni do udziału w obradach lekarze rodzinni.
W trakcie posiedzenia omówiono następujące problemy:

 

 1. Wstępnie oceniono przebieg VIII Kongresu Medycyny Rodzinnej. Podkreślono bardzo dobrą organizację imprezy, rekordową frekwencję (prawie 2000 uczestników) oraz świetny dobór miejsca obrad. Ustalono, że kolejny IX Kongres MR odbędzie się
  w Mikołajkach w dniach 4-7 czerwca 2009r.
 2. W związku z podjętą w dniu 5 czerwca uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów KLRwP zmieniającą statut Kolegium omówiono kwestie rejestracji nowego statutu w sądzie rejonowym w Warszawie.
 3. Kolejnym punktem spotkania była relacja ze spotkania przedstawicieli Kolegium z wiceministrem zdrowia Markiem Twardowskim. Informacja o spotkaniu i jego przebiegu ukaże się w miesięczniku "Lekarz Rodzinny".
 4. Omówiono problem naliczania punktów edukacyjnych ze szkoleń prowadzonych przez Kolegium. Po interwencjach
  w tej sprawie Okręgowe Izby Lekarskie przychyliły się do stanowiska KLRwP i postanowiły naliczać zaległe punkty.
 5. Odbyła się dyskusja na temat programów dla POZ finansowanych przez NFZ. Fundusz będzie opłacał nie tylko dotychczasową profilaktykę ale także dodatkowe czynności prowadzone przez lekarzy poz. Programy te mogą dotyczyć cukrzycy, nadciśnienia
  oraz chorób układu oddechowego. Postanowiono, że Kolegium będzie nadal monitorować tę sprawę.
 6. Poinformowano, że w niedługim czasie rozpocznie się kurs EGPRN - podstawy badań naukowych współorganizowany przez KLRwP. Kurs prowadzony będzie w całości w języku angielskim przez wykładowców z zagranicy a na jego podstawie przygotowana zostanie polska wersja warsztatów.
 7. Przekazano również informację o organizowanym w dniu 9 lipca w Krakowie warsztacie projektu Leonado da Vinci poświęconemu ocenie programów kształcenia, w którym uczestniczyć będą także goście z zagranicy.
 8. Przedstawiono sprawozdanie finansowe z IV Kongresu "Dowody i Praktyka" a także omówiono bieżącą sytuację finansową Kolegium.
 9. W związku z przygotowywanym przez Agencję Oceny Technologii Medycznych kursem Skype'a dla lekarzy rodzinnych poinformowano o możliwości korzystania ze środków przeznaczonych na projekt przez województwa: podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie
  i małopolskie. Program realizowany będzie przy współpracy z Kolegium oraz Naczelną Izbą Lekarską.
 10. Odbyła się dyskusja nt. rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej. Omówiono błędy w rozporządzeniu, dotyczące
  w szczególności zagadnień dokumentacji medycznej w profilaktyce osób z chorobami przewlekłymi.
 11. W związku z trwającymi warsztatami w ramach programu poprawy kontroli glikemii omówiono potrzebę przygotowania broszury dotyczącej postępowania wobec pacjentów. Dystrybucją broszury zajmie się miesięcznik "Lekarz Rodzinny".
 12. Ustalono, że kolejne posiedzenie Zarządu Kolegium odbędzie się w dniu 18 października br. podczas organizowanej ogólnopolskiej konferencji lekarzy rodzinnych w Lublinie.
 13. Członkowie Zarządu podjęli jeszcze uchwałę dot. przyjęcia nowych członków wspierających.

powrót...


NOTATKA Z ZEBRANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO KLRwP
WARSZAWA, 29.03.2008r.

 

W dniu 29 marca 2008 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnej w Polsce,
w którym uczestniczyło 20 członków Zarządu.
Podczas spotkania:

 

 1. Skarbik KLRwP przedstawił sytuację finansową stowarzyszenia. W jego ocenie jest ona stabilna i pozwala
  na finansowanie nie tylko działalności bieżącej, ale i innych planowanych przez Kolegium inicjatyw, w tym remontu siedziby i udziału w kilku międzynarodowych projektach.
 2. Prezes Kujawsko - Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego przedstawił propozycję zakupu 70 egzemplarzy książki Historia Towarzystw Lekarskich Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Zwrócił się także do ZG z prośbą o wsparcie finansowe przy organizacji X Konferencji Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Propozycje i prośbę rozpatrzono pozytywnie.
 3. W biurze KLRwP trawa remont. Wymieniono już centralne ogrzewanie, a w najbliższym czasie zaplanowano wymianę podłóg, malowanie, remont łazienki, kuchni i salki konferencyjnej. Zarząd Główny KLRwP zdecydował o zwiększeniu nakładów finansowych na trwające prace remontowe. Nadzór nad nowym wyglądem wnętrz biura KLRwP powierzono dr J. Łuczakowi.
 4. Omówiono przygotowania do VIII Kongresu Medycyny Rodzinnej, mającego odbyć się w czerwcu, w Wiśle. Tegoroczny Kongres ma szansę przejść do historii, jako jedno z najliczniejszych corocznych spotkań lekarzy rodzinnych. Trwają prace nad programem naukowym, wszyscy kluczowi wykładowcy potwierdzili swoje uczestnictwo, obecnie przyjmowane są ostatnie zgłoszenia doniesień naukowych.
 5. W dniu 28 marca 2008 roku w Warszawie odbyło się spotkanie zespołu koordynującego przygotowania do Kongresu WONCA Europe 2011. Członkowie zespołu zdecydowali, iż WONCA Europe 2011 odbędzie się w Warszawie (Hotel Hilton lub Pałac Kultury i Nauki). Prezes Kolegium poinformował Zarząd Główny o zawiązaniu trzech komitetów
  - naukowego, organizacyjnego i międzynarodowego doradczego. Przewodnictwo komitetu naukowego zostało powierzone dr Adamowi Windakowi, komitetu organizacyjnego dr Zbigniewowi J. Królowi, a międzynarodowego doradczego dr Maciejowi Godyckiemu - Ćwirko. Ostateczny skład wszystkich komitetów powinien zostać ustalony
  do końca bieżącego roku. Zaproponowano, aby w nawiązaniu do tematu przewodniego kongresu Family Medicine - science, practice and art poszczególne dni kongresu nawiązywały tematycznie do nauki, praktyki i sztuki. Omówiono ogólne zasady współpracy pomiędzy WONCA a KLRwP, a także pomiędzy KLRwP a ZiZ (organizatora wykonawczego WONCA Europe 2011). Na kolejnym posiedzeniu ZG KLRwP zostaną przedstawione propozycje zapisów umów związanych z organizacją kongresu.
 6. Omówiono zasady współpracy z firmą PR-owa. Zdecydowano o tymczasowym zmniejszeniu zakresu działania firmy
  do obsługi VIII KMR. Sprawę podpisania umowy i uszczegółowienia zakresu podejmowanych działań z zakresu PR ZG pozostawił w gestii Prezesa i Skarbnika. Jednocześnie podjęto decyzję o zorganizowaniu specjalnego posiedzenia ZG poświęconego jedynie sprawie PR w kontekście instytucji "lekarza rodzinnego".
 7. Kolegium Lekarzy Rodzinnych wystosowało pismo do Okręgowej Izby Lekarskiej w sprawie uporządkowania kwestii punktów edukacyjnych przyznawanych lekarzom uczestniczącym w imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez KLRwP w latach 2005-2007. W szczególności chodzi o zasadność opłat, jakich oczekuje izba, a które zdaniem opinii prawnych będących w posiadaniu Kolegium w dużej mierze nie mają uzasadnienia.
  Od oficjalnego stanowiska OIL w tej sprawie zależeć będą dalsze działania.
 8. ZG KLRwP zdecydował, iż podczas najbliższych warsztatów Vasco da Gama Movement (stowarzyszenie rezydentów
  i młodych stażem lekarzy rodzinnych), które odbędą się w trakcie konferencji WONCA Europe w Istambule, Kolegium reprezentować będzie dwójka przedstawicieli tej grupy zawodowej - dr Magdalena Moszumańska i dr Marek Oleszczyk. Dr Moszumańska weźmie także udział w spotkaniu rady tej organizacji w Portugalii.
 9. Zarząd Główny podjął jednogłośnie decyzje o przystąpieniu do 4 projektów międzynarodowych:
  - Leonardo da Vinci Project: Bridging the gap of general practitioners (Transfer Innowacji)
  - Leonardo da Vinci project: Educational Tools for Quality Improvement across Europe (Transfer Innowacji)
  - Leonardo da Vinci project: Competence development on the field of medical research among family medicine teachers (Wymiany i Staże)
  - Visegrad Fund project: Research of future GP workforce
 10. W czerwcu planowane jest rozpoczęcie kursu Podstawy badań naukowych dla lekarzy rodzinnych, który Kolegium zorganizuje we współpracy z organizacją EGPRN (Europejską Siecią ds. Badań Naukowych w Medycynie Rodzinnej)
  oraz Pracownią Medycyny Rodzinnej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kurs jest przeznaczony
  dla lekarzy, którzy chcieliby planować i prowadzić własne badania naukowe w zakresie medycyny rodzinnej. Wykładowcami podczas kursu będą profesorowie medycyny rodzinnej z Wielkiej Brytanii, Holandii i Belgii, którym w roli współprowadzących partnerować będą doświadczeni w prowadzeniu badań naukowych lekarze rodzinni z Polski. Celem pierwszej, czerwcowej części kursu, będzie wspólne opracowanie przez uczestników i wykładowców projektów badawczych, które uczestnicy powinni przynajmniej pilotażowo wdrożyć przed drugim, październikowym spotkaniem, w trakcie którego omówione zostaną już pierwsze własne naukowe doświadczenia uczestników.
  Ze względu na interaktywny charakter planowanego przedsięwzięcia w kursie planowany jest udział około 25 osób. Zarząd Główny KLRwP, mając na uwadze wspieranie aktywności naukowej w dziedzinie medycyny rodzinnej jednogłośnie zdecydował o dofinansowaniu kursu. Członkowie Kolegium regularnie opłacający składki członkowskie uprawnieni będą do 40% zniżki w opłacie za uczestnictwo w kursie. Szczegółowa informacja na temat kursu dostępna będzie w ciągu najbliższych dni.
 11. Zarząd Główny dyskutował o potrzebie zmian w statucie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Według obecnego statutu w Kolegium obowiązuje bardzo skomplikowana ordynacja wyborcza, która zdaniem Zarządu powinna zostać zreformowana przed planowanymi na marzec 2009 roku nowymi wyborami władz Kolegium. W związku z tym Zarząd Główny zdecydował o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Kolegium, celem przedyskutowania i ewentualnego wprowadzenia zmian
  w obowiązującym statucie KLRwP. Walne Zgromadzenie Kolegium odbędzie się w Wiśle, w dniu 5 czerwca o godz. 15.00.
 12. Od początku 2008 roku na terenie całego kraju realizowany jest Program poprawy kontroli glikemii mający na celu wypracowanie modelu współpracy lekarzy rodzinnych i diabetologów dla osiągnięcia lepszych wyniki leczenia. Program
  jest elementem międzynarodowego projektu Changing diabetes, a na terenie Polski odbywa się on pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD), Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (KLRwP) i Konsultanta Krajowego w dziedzinie Medycyny Rodzinnej. W celu sprawnej realizacji programu ZG KLRwP będą starali się rozpropagować ideę programu wśród członków Kolegium.
 13. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce opracowało Zasady interwencji antytytoniowej. Są to kolejne wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce skierowane do lekarzy rodzinnych. Ich celem jest przedstawienie zaleceń dotyczących postępowania z pacjentem palącym tytoń. Wytyczne są oparte na potwierdzonych danych i konsensusie ekspertów Kolegium. ZG KLRwP zadanie wydania nowych wytycznych powierzył wydawcy "Lekarza Rodzinnego".
 14. Na spotkaniu przedstawiono wypracowane przez Prezydium ZG KLRwP stanowisko w sprawie organizacji opieki profilaktycznej nad dziećmi uzgodnione z Konsultantem Krajowym w dziedzinie medycyny rodzinnej. Ponadto dyskutowano o konieczności nawiązania współpracy z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym w celu szukania optymalnej formuły sprawowania opieki zdrowotnej nad dziećmi w Polsce. Jednocześnie Zarząd Główny upoważnił
  dr Agnieszkę Jankowską - Zduńczyk i dr Jacka Putza do prowadzenia dalszych ustaleń w tej sprawie.
 15. W dniach 19-29 lutego w NFZ trwały prace nad projektem Ogólnych Warunków Umów. Negocjacjom,
  które przebiegały w miłej i twórczej atmosferze, przewodniczył Pan Jacek Grabowski - Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych. W wyniku tych negocjacji powstał projekt, który został w dniu 29 lutego podpisany przez wszystkie podmioty biorące udział
  w negocjacjach. W dniu 4 marca projekt ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej został przekazany Pani Minister Ewie Kopacz.
 16. Członkowie Zarządu Głównego jednogłośnie i z radością przyjęli w poczet członków wspierających Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce 36 lekarzy, którzy w ostatnim czasie złożyli stosowne deklaracje.
 17. Gościem posiedzenia Zarządu Głównego był Pan Krzysztof Klichowicz - przedstawiciel Centrali NFZ, z którym omówiono bieżące sprawy, dotyczące funkcjonowania poz. Podjęto tematy związane z informatyzacją. Omawiano problemy związane ze sprawozdawczością, otwartością i aktualizacją danych. Kolejnym tematem były planowane zmiany związane z Nocną Pomocą Lekarską. ZG KLRwP z dużym niepokojem przyjął informację o planach włączenia
  do zakresu świadczeń lekarzy rodzinnych badań kosztochłonnych. Optymistyczną natomiast wydała się informacja
  na temat planowanego od 1 lipca 2008 wzrostu stawek kapitacyjnych dla poz o ok. 12-13%.
 18. Członkowie Zarządu Głównego KLRwP zostali poinformowani o nowej bazie DynaMed z zakresu medycyny opartej
  na dowodach naukowych dostępnej całkowicie bezpłatnie do 30 czerwca 2008 dla wszystkich lekarzy w Polsce.

powrót...


NOTATKA Z ZEBRANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO KLRwP
ZAKOPANE, 08.12.2007r.

 

W dniu 8 grudnia b.r. w Zakopanem odbyło się kolejne zebranie Zarządu Głównego KLRwP. W spotkaniu uczestniczyło 19 członków Zarządu. W trakcie posiedzenia omówiono następujące problemy:

 

 1. Pierwszym punktem spotkania było omówienie przez Skarbnika sytuacji finansowej Kolegium. Postanowiono,
  że przypomnienia o wpłacie składek do członków Kolegium będą wysyłane wraz ze specjalnie przygotowaną
  na tę okazję broszurą informacyjną - dotyczącą najbliższych przedsięwzięć stowarzyszenia.
 2. Omówiono kwestie merytoryczne i organizacyjne Kongresu "Dowody i Praktyka", który odbył się w listopadzie b.r.
  w Krakowie. A. Winak przekazał informację dot. kolejnego Kongresu, który odbędzie się w Warszawie 29 marca 2008r. W imprezie zarezerwowano ok. 450 miejsc dla uczestników z Polski. Ponadto spodziewana jest podobna liczba lekarzy z zagranicy. Członkowie Zarządu podjęli uchwałę upoważniającą Prezesa do ustalenia zasad dalszej współpracy KLRwP z Międzynarodowym Towarzystwem Lekarzy Rodzinnych IFDA i Agencją CCC z Paryża w zakresie organizacji międzynarodowych kongresów "Dowody i Praktyka".
 3. Kolejnym punktem spotkania było omówienie przygotowań do Kongresu WONCA Europe 2011. Zarząd powołał zespół koordynacyjny przygotowań do kongresu, do którego zadań należało będzie m.in. ustalenie ostatecznego miejsca i terminu imprezy, rozbudowanie założeń programowych, ustalenie składu komitetów kongresowych
  oraz uzgodnienie umów z WONCA Europe i organizatorem kongresu.
 4. Zarząd delegował przedstawicieli Kolegium (dr Adama Windaka i dr Macieja Godyckiego-Ćwirko) na konferencję przewodniczących kolegiów regionu WONCA Europe, która odbędzie się w Portugalii w kwietniu 2008r.
 5. Omówiono problem trwających od kilku miesięcy w całym kraju kontroli praktyk lekarzy rodzinnych realizowanych przez NIK. Celem kontroli jest realizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia dot. programów profilaktycznych. Zarząd postanowił wystosować pismo do Ministra z prośbą o ocenę zasadności i efektywności programów zawartych
  w rozporządzeniu.
 6. Odbyła się dyskusja nt. niepokojących wypowiedzi Rzecznika Praw Dziecka dotyczących opieki nad dziećmi przez lekarzy rodzinnych. Postanowiono, że Kolegium zwróci się do Pani Rzecznik z prośbą o udostępnienie składu i opinii ekspertów, na które powołuje się w swoich wypowiedziach.
 7. Omówiono trudności finansowe Pozaakademickich Ośrodków Kształcenia Lekarzy Rodzinnych w Opolu i Zielonej Górze Zarząd postanowił dofinansować działalność ww ośrodków w roku 2008. Postanowiono również dofinansować działalność Letniej Szkoły Astmy, Jesiennej Szkoły Profilaktyki i Promocji Zdrowia, Szkoły Tutorów oraz Szkoły Leczenia Ran.
 8. Przedstawicielki firmy Cafe PR przestawiły prezentację firmy dotyczącą promocji Kolegium. Dyskutowano priorytety naszego stowarzyszenia oraz możliwe obszary i aktywności.
 9. Omówiono zakres bieżących przygotować do VIII Kongresu Medycyny Rodzinnej, który odbędzie się w czerwcu 2008r. w Wiśle. Obecnie na ukończeniu jest broszura kongresowa, ustalony został skład komitetu honorowego
  i programowego. Gotowy jest ramowy program kongresu oraz zawartość sesji wykładowych i edukacyjnych. Finalizuje się również program socjalny imprezy.
 10. Dr Krzysztof Klichowicz, przedstawiciel Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawił przygotowane przez NFZ warunki kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2008 rok. Poinformował, że zarządzenie NFZ konsultowane było jedynie z przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego. Dyskusja Zarządu Kolegium dotyczyła przede wszystkim sprawozdawczości z NFZ-em, możliwości kierowania na dowolne kosztochłonne badania diagnostyczne przez lekarzy rodzinnych, zaprzestania przez NFZ dystrybucji bloczków recept lekarskich, wysokości stawek w zależności
  od posiadanej specjalizacji oraz nocnej pomocy lekarskiej realizowanej przez lekarzy poz. Podjęto decyzję o przekazaniu Prezesowi NFZ pisma dotyczącego finansowania oprogramowania dla praktyk lekarzy rodzinnych.
 11. Zarząd delegował dr Macieja Godyckiego-Ćwirko do pracy w Radzie ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia.
 12. Członkowie Zarządu podjęli jeszcze trzy uchwały dot. podpisania umowy na przygotowanie wytycznych postępowania dla lekarzy rodzinnych w zakresie zwalczania nałogu palenia tytoniu, przyjęcia nowych członków wspierających
  oraz terminów i miejsc spotkań ZG w roku 2008.

powrót...


NOTATKA Z ZEBRANIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO KLRwP
WARSZAWA, 13.10.2007r.

 

Już po raz czwarty w tym roku w dniu 13 października odbyło się zebranie Zarządu Głównego KLRwP. Tym razem miejscem obrad był Hotel MDM w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyło 22 członków Zarządu oraz przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej Joanna Szymańska-Gąbczyńska.

W trakcie posiedzenia omówiono następujące problemy:

 

 1. Pierwszym punktem spotkania było omówienie przez Skarbnika - dra Tomasza Tomasika sytuacji finansowej Kolegium, a także podsumowanie efektów wysyłki upomnień o wpłaty składek członkowskich przez członków stowarzyszenia przez kierownika biura - Martę Mróz-Cacko. Dr Zbigniew Król przedstawił rozliczenie finansowe VII Kongresu Medycyny Rodzinnej, który odbył się w maju b.r. w Szczecinie. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o akceptacji ww. rozliczenia.
 2. Działalność A.K.U. Lancet omówił zaproszony na spotkanie Prezes firmy dr Adam Roślewski. Ustosunkował się on
  do uwag nt. funkcjonowania spółki przygotowanych przez Zarząd KLRwP.
 3. Prof. Witold Lukas przekazał aktualne informacje dot. przygotowań do VIII Kongresu Medycyny Rodzinnej, który odbędzie się w czerwcu 2008r. w Wiśle. Zarząd przychylił się do propozycji firmy Zdrowie i Zarządzanie (organizatora Kongresu) dot. opłat za uczestnictwo w imprezie, a także powołał Radę Programową Kongresu, w skład której weszli: W.Lukas (przewodniczący), A.Windak (wiceprzewodniczący), W. Bołtruczuk, M. Godycki-Ćwirko, A. K. Jakubiak, J. Jóźwiak, Z. Król, E. Mizgała, L. Panasiuk, J. Putz, I. Szymczyk, M. Tarczyńska-Kaczan, T. Tomasik oraz A. Tomczyk.
 4. P. Magdalena Wilanowska przekazała swoje uwagi do Programu Rozwoju Ustawicznego - zaproponowała,
  aby przygotować grupę tematów szkoleń do wybrania przez oddziały wojewódzkie. Następnie rozpoczęła się dyskusja nt. trudności technicznych funkcjonowania programu komputerowego naliczania punktów edukacyjnych
  i ewentualnego sensu stworzenia programu przez profesjonalną firmę informatyczną. Uzgodniono, że formułę systemu przygotuje na następne spotkanie Zarządu M. Wilanowska.
 5. Dr Wiesława Fabian przedstawiła projekt współpracy pomiędzy Kolegium a Polskim Towarzystwem Diabetologicznym w ramach programu "Poprawa kontroli glikemii", utworzonego dzięki wsparciu firmy Novonordisk. Polegać będzie
  na modelu wspólnej opieki diabetologów współpracujących z lekarzami rodzinnymi mającymi pod swoją opieką
  do 10 pacjentów z niestabilną glikemią. Projekt ma trwać 3 lata; przygotowane już są materiały edukacyjne.
 6. Dr Tomasz Tomasik omówił potrzebę aktualizacji wytycznych Kolegium opracowanych w latach 1998-2002. Stwierdził, że ze względu na to, że wytyczne są lekturą obowiązkową do egzaminu z medycyny rodzinnej
  po aktualizacji powinny się one znaleźć na stronie internetowej Kolegium. Zarząd przychylił się do tej propozycji,
  a podczas dyskusji zadeklarowano również wolę stworzenia nowych wytycznych, m.in. z zakresu zwalczania alkoholizmu, antynikotynizmu, cukrzycy, antybiotykoterapii, osteoporozy i reumatologii.
 7. Zarząd upoważnił Prezesa dr Adama Windaka do przedstawienia Radzie WONCA Europe oferty organizacji Europejskiego Kongresu WONCA Europe w roku 2011 w Krakowie. Zwrócono uwagę, że impreza ta, jest szansą
  na ogromną promocję Kolegium w naszym państwie.
 8. Członkowie Zarządu zaakceptowali propozycję dr Jana Wolańczyka dot. zasad finansowania szkoleń z zakresu akredytacji praktyk, a także podjęli uchwałę dot. refundowania kosztów podróży związanych z pracą przedstawicieli Kolegium w organizacjach sieciowych WONCA Europe.
 9. Zarząd Główny podjął decyzję o przystąpieniu Kolegium do realizacji projektu Leonardo da Vinci Training of Family Physicians - Toward Development of the European Network of Continuing and Postgraduate Education for Family Physicians, stanowiącego rozwinięcie projektu, który Kolegium zrealizowało w latach 2002 - 2005. Koordynację prac w projekcie powierzono Prezesowi Kolegium.
 10. Zgodnie z prośbą dr Wiesławy Fabian postanowiono uruchomić specjalne subkonto w ramach prowadzonego rachunku bankowego na cele zbierania środków pieniężnych w formie darowizny dla dziecka tragicznie zmarłej lekarki rodzinnej Doroty Pałasz-Andrulonis i jej męża Jana.
 11. ZG upoważnił dra Jacka Łuczaka i dra Macieja Godyckiego-Ćwirko do reprezentowania Kolegium w projekcie LINEUS dot. bezpieczeństwa pacjenta i błędów medycznych, koordynowanym przez Uniwersytet w Manchesterze oraz dra Artura Mierzeckiego i dra Macieja Godyckiego-Ćwirko do organizacji szkoleń w zakresie szkód alkoholowych, a także wyraził zgodę na przystąpienie Kolegium do kontynuowanego projektu Leonardo da Vinci we współpracy z Sheffield
  i delegował dra Jana Wolańczyka do koordynacji prac w tym projekcie.
 12. Dr Jacek Łuczak poruszył problem różnego poziomu pracy oddziałów wojewódzkich Kolegium, a także braku oddziału w woj. warmińsko-mazurskim. Postanowiono kontynuować ten temat na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
 13. Dr Krzysztof Klichowicz, przedstawiciel Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawił przygotowane przez NFZ warunki kontraktowania świadczeń zdrowotnych na 2008 rok. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim sprawozdawczości z NFZ-em, propozycji wprowadzenia kart elektronicznych dla pacjentów oraz czytników
  i oprogramowania dla świadczeniodawców, propozycji finansowania porad lekarskich dla pacjentów nie objętych listą, a z terenu województwa, możliwości kierowania na dowolne badania diagnostyczne przez lekarzy rodzinnych, zwiększonej kontroli wypisywania specjalistycznych leków refundowanych, wysokości stawek w zależności
  od posiadanej specjalizacji oraz nocnej pomocy lekarskiej realizowanej przez lekarzy poz. Podjęto decyzję o przekazaniu Prezesowi NFZ pisemnej opinii w tej sprawie.
 14. Członkowie Zarządu podjęli jeszcze trzy uchwały dot. zakresu i kosztów remontu w biurze KLRwP w Warszawie, przyjęcia nowych członków wspierających oraz kolejnego terminu i miejsca spotkania ZG.

powrót...