d

klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Aktualności / Bieżące / Weryfikacja niekaralności ...

Weryfikacja niekaralności lekarzy rodzinnych

2024-03-01
opublikowany w kategorii Bieżące

Weryfikacja niekaralności lekarzy rodzinnych na podstawie tzw. „ustawy Kamilka”

Od 15 lutego 2024 r.[1] bezpośrednio na lekarzy rodzinnych nałożono ustawowy obowiązek uzyskania informacji[2] z Krajowego Rejestru Karnego (KRK)[3] o niekaralności w zakresie określonych typów przestępstw:[4]

  • rozdział XIX (Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r., poz. 17) i
  • rozdział XXV (Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności) Kodeksu karnego,
  • art. 189a (Handel ludźmi) Kodeksu karnego i
  • art. 207 (Znęcanie się) Kodeksu karnego oraz
  • określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1939 z późn. zm.).

Nowy obowiązek przedłożenia przez lekarzy rodzinnych informacji z KRK dotyczy wyłącznie osób, z którymi dopiero ma być zawarta umowa lub którzy mają zostać dopuszczeni do działalności związanej z leczeniem małoletnich po wejściu w życie nowych przepisów, czyli po 15 lutego 2024 r.

Nie ma obowiązku dodatkowej weryfikacji w KRK niekaralności lekarzy rodzinnych, którzy zawarli umowy lub zostali dopuszczeni do leczenia małoletnich jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów, czyli przed 15 lutego 2024 r.

Lekarze zatrudniani przed 15 lutego 2024 r. powinni zostać zweryfikowani przez pracodawców w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – w skrócie RSPTS (Rejestrze z dostępem ograniczonym i w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze).[5]

Nowy wymóg przedłożenia informacji z rejestru karnego dotyczy lekarzy rodzinnych wykonujących działalność związaną z leczeniem małoletnich pacjentów bez względu na formę zatrudnienia – zarówno osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i wykonujących zawód na podstawie kontraktów cywilnoprawnych czy wolontariatu. Dla powstania tego obowiązku decydujące jest faktyczne wykonywanie przez lekarza działalności zawodowej w kontakcie z małoletnimi.

Informację z KRK lekarz rodzinny powinien przedłożyć swojemu przyszłemu pracodawcy lub innemu organizatorowi działalności związanej z leczeniem małoletnich (np. kierownikowi podmiotu leczniczego z którym lekarz ma podpisać kontrakt) przed zawarciem stosownej umowy i podjęciem działalności zawodowej w kontakcie z małoletnimi.[6]

Dodatkowo, oprócz informacji z polskiego rejestru karnego (KRK) lekarz jest obowiązany do złożenia oświadczenia o państwie lub państwach, w których zamieszkiwał w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa, z jednoczesnym przedłożeniem informacji z rejestrów karnych tych państw[7] uzyskiwanej do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi.[8] Lekarz składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Niezależnie od wprowadzonej od 15 lutego 2024 r. nowej poszerzonej weryfikacji niekaralności (informacją z rejestru karnego i oświadczeniem), nadal obowiązuje weryfikacja czy dana osoba nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS). Obowiązek weryfikacji lekarza w RSPTS realizuje pracodawca lub inny organizator działalności związanej z leczeniem małoletnich.[9]

Informacje z KRK i oświadczenia lekarza pracodawca załącza do akt osobowych pracownika albo dokumentacji dotyczącej osoby dopuszczonej do działalności związanej z leczeniem małoletnich (np. jako załącznik do umowy zawieranej z lekarzem).[10]

Lekarz rodzinny, który przed nawiązaniem stosunku pracy lub dopuszczeniem do działalności związanej z leczeniem małoletnich nie wypełnia wyżej opisanego obowiązku przedłożenia informacji z rejestru karnego lub oświadczenia podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.[11]

 

[1]Zmiany wprowadził art. 7 ustawy z  dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1606).

[2] Formularz zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego jest dostępny pod linkiem: https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny/materialy-do-pobrania2  Szersze informacje o trybie  uzyskiwania informacji o niekaralności : https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny/ustawa-kamilka-uzyskiwanie-zaswiadczen-o-niekaralnosci

[3] W przypadku lekarzy posiadających obywatelstwo innego kraju niż Polska  – z rejestru karnego państwa obywatelstwa w zakresie przestępstw określonych w przepisach prawa obcego.

[4] Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1304 z późn. zm.)

[5] Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1304 z późn. zm.) – w brzmieniu sprzed 15 lutego 2024 r.

[6] Wysokość opłaty za wydanie informacji z KRK określa § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 861 z późn. zm.). Opłata wynosi 30 zł w przypadku złożenia zapytania w postaci nieelektronicznej lub 20 zł w przypadku złożenia zapytania w postaci elektronicznej.

[7] Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego pośredniczy w uzyskaniu informacji z rejestrów  zagranicznych za pośrednictwem systemu informatycznego ECRIS tylko w przypadku obywateli polskich lub państw członkowskich Unii Europejskiej (zob.: https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny/uzyskiwanie-informacji-za-posrednictwem-systemu-informatycznego-ecris ). W przypadku gdy prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja z rejestru, nie przewiduje jej sporządzenia lub w danym państwie nie prowadzi się rejestru karnego, lekarz składa oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie był prawomocnie skazany – pod rygorem odpowiedzialności karnej, na podstawie art. 21 ust. 7 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1304 z późn. zm.)

[8] Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1304 z późn. zm.)

[9] Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1304 z późn. zm.)

[10] Na podstawie art. 21 ust. 9 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1304 z późn. zm.)

[11] Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1304 z późn. zm.)

 

Brak komentarzy.

Zaloguj się, aby zostawić komentarz.