klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Archiwum

2011

STYCZEŃ

- 1.01.2011 r. rozpoczęła się realizacja projektu Innovative lifelong learning of European General Physicians in Quality Improvement supported by information technology z udziałem KLRwP o raz przedstawicieli 4 innych państw europejskich.
Projekt zakończy się 31.12.2012 r.
- Minister zdrowia, Zarządzeniem z 26.01.2011 r., powołał zespół ds. opracowania zmian systemu organizacji POZ, w skład którego weszli: konsultanci krajowi w dziedzinie medycyny rodzinnej, pediatrii i chorób wewnętrznych oraz przedstawiciele KLRwP, Porozumienia Zielonogórskiego, pielęgniarek, NIL, NFZ i MZ.
- Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przyznał dr. med. K. Buczkowskiemu, lekarzowi rodzinnemu z Bydgoszczy, Naukową Nagrodę Zespołową I stopnia za badania nad problematyką palenia tytoniu.

MARZEC

- 15-16.03 odbyło się w Warszawie międzynarodowe spotkanie lekarzy rodzinnych poświęcone bezpieczeństwu pacjenta w opiece podstawowej współorganizowane przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Zakład Medycyny Rodzinnej i Medycyny Społeczności Lokalnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach 7. programu Ramowego Unii Europejskiej Linneaus Euro-PC.
- Na prośbę Ministerstwa Zdrowia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce przesłało propozycje zmian w zapisach dotyczących rozporządzenia o świadczeniach gwarantowanych w POZ. Ponadto KLRwP zaproponowało podejmowanie działań kompleksowych w celu poprawy jakości POZ i całego systemu opieki zdrowotnej.
- KLRwP przyłączyło się do wniosku Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich popierającego tworzenie programów umiejętności lekarskich we wszystkich specjalnościach lekarskich.

MAJ

- 12-15.05 odbył się w Rajgrodzie Jubileuszowy XV Krajowy Naukowo-Szkoleniowy Zjazd Lekarzy Rodzinnych, w którym wzięła udział rekordowa liczba 225 lekarzy. Organizatorem Zjazdu był dr W. Bołtruczuk, lekarz rodzinny z Trzciannego.

CZERWIEC

- W dniach 2-5.06 w Mikołajkach odbył się XI Kongres Medycyny Rodzinnej pod hasłem „Medycyna rodzinna z wiatrem i pod wiatr”,
w którym udział wzięło 1300 lekarzy.
- 17-18.06 odbyła się w Zakopanem XIV Letnia Szkoła Astmy. Głównym organizatorem Szkoły jest jej inicjatorka -
dr E. Kryj-Radziszewska, lekarz rodzinny z Krakowa.
- KLRwP przyjęło stanowisko popierające projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie tzw. obrazkowych ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach wyrobów tytoniowych.
- 30.06 odbyło się inauguracyjne spotkanie uczestników nowego ruchu społecznego, stymulowanego przez Polską Unię Onkologii, pod nazwą „Porozmawiajmy o czasie”. KLRwP, zaproszone do udziału jako jeden z patronów kampanii na rzecz standardów leczenia seniorów chorujących na choroby nowotworowe, zaproponowało swój udział jako partner.

LIPIEC

- 15.07 dr hab. med. Witold Lukas, prof. nadzw. SUM, uzyskał tytuł profesora tzw. belwederskiego.

WRZESIEŃ

- 7-8.09 w hotelu Bristol w Warszawie odbyła się pod patronatem prezesa KLRwP międzynarodowa konferencja poświęcona kulturze bezpieczeństwa w podstawowej opiece zdrowotnej.
- 7-8.09 w Warszawie przed 17. Konferencją Regionu Europejskiego WONCA odbyła się tzw. prekonferencja rezydentów i młodych lekarzy rodzinnych w ramach organizacji Vasco da Gama Movement. Temat spotkania: Global health, primary care and the role of young doctors. Podczas prekonferencji delegaci z 10 państw europejskich omawiali globalny obraz medycyny rodzinnej. Polska była reprezentowana przez trzy delegatki.
- 8-11.09 odbyła się w Warszawie 17. Konferencja Regionu Europejskiego WONCA z mottem przewodnim Medycyna rodzinna – praktyka, nauka, sztuka. Najwięcej abstraktów napłynęło z Hiszpanii i Portugalii. Konferencja zgromadziła blisko 3 tysiące lekarzy rodzinnych z całego świata. Konferencję objął patronatem honorowym prezydent RP B. Komorowski.

PAŹDZIERNIK

- 13-16.10 w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja European General Practice Research Network współorganizowana przez reprezentującego KLRwP prof. W. Lukasa.
- 21-22.10 odbyła się w Łodzi jubileuszowa X edycja Szkoły Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Lekarzy Rodzinnych, poświęcona zapobieganiu incydentom w zakresie bezpieczeństwa pacjenta.
- 21-22.10 Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki KLRwP zorganizował w Kołobrzegu Konferencję Lekarzy Rodzinnych Regionu Pomorza Zachodniego pt. Zdrowie Kobiety – Matki, Żony i... Lekarki.
- Komisja ds. Praktyki ZG KLRwP przyjęła stanowisko, że świadczeniobiorca powinien składać deklarację jednoczasowo do lekarza, pielęgniarki i położnej. Przy rezygnacji z udzielania świadczeń przez lekarza/pielęgniarkę/położną deklaracja powinna pozostawać u świadczeniodawcy i podlegać rozliczeniu przez NFZ z tym świadczeniodawcą do czasu złożenia przez świadczeniobiorcę ponownej deklaracji wyboru.
- Komisja ds. Praktyki ZG KLRwP poparła dokonanie zmian w budzących wątpliwości zapisach prawnych dotyczących prowadzenia szczepień.
- KLRwP przygotuje wystąpienie do ministra zdrowia zwracające uwagę na problem zbyt małego zainteresowania specjalizacją z medycyny rodzinnej.
- W kampanii Rozmowy o czasie KLRwP będzie reprezentowane przez członka Zarządu Głównego - dr. n. med. J. Putza.
- Dr hab. n. med. A. Windak, wiceprezes KLRwP, otrzymał indywidualną nagrodę naukową przyznaną przez ministra zdrowia za rozprawę habilitacyjną Wiedza i kompetencje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce w zakresie opieki nad pacjentami z podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi.
- Dr n. med. W. Fabian została mianowana konsultantem wojewódzkim w dziedzinie medycyny rodzinnej na obszar
woj. zachodniopomorskiego.

LISTOPAD

- 26.11 Zarząd Główny KLRwP przyjął stanowisko w sprawie deklaracji wyboru składanych przez pacjentów w związku z podstawową opieką medyczną oraz w sprawie dyskusji o medycynie rodzinnej.
- Zarząd Główny powołał Komitet Koordynacyjny do przygotowania i prowadzenia obchodów Jubileuszu Medycyny Rodzinnej
w 2012 r. pod przewodnictwem dr. hab. med. Adama Windaka.
- Zarząd Główny powołał Zespół Młodych Lekarzy Rodzinnych Vasco da Gama Polska.

GRUDZIEŃ

- 15.12 dr Lech Panasiuk, lekarz rodzinny z Lublina, obronił pracę habilitacyjną pt. Analiza wybranych problemów medycznych i społecznych dorosłych mieszkańców Lubelszczyzny – nierówności w zdrowiu.
- W wyniku publicznej zbiórki pieniędzy KLRwP zebrało blisko 20 500 zł, które przekazano pięciorgu lekarzom rodzinnym poszkodowanym w powodzi z 2010 r.

 

2010

 

STYCZEŃ

- Na zlecenie Biura WHO w Warszawie eksperci Zarządu Głównego KLRwP przygotowali raport „Działania profilaktyczne w chorobach niezakaźnych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce”.

LUTY

- Prezes KLRwP, dr n. med. M. Godycki-Ćwirko, w ślad za pismem do Prezesa Rady Ministrów, wystosował list do Prezydenta RP z sugestią zmian w zapisie konstytucji dotyczących opieki zdrowotnej.
- 18 II – wiceprezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, dr n. med. Adam Windak został habilitowany przez Radę Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
- Dr n. med. J. Putz został powołany na sekretarza Federacji Polskich Towarzystw Medycznych.
- 25 II – posiedzenie Rady ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia, podczas którego ustalono nową treść piramidy żywienia rekomendowaną przez środowiska specjalistyczne, w tym KLRwP.
- Zakończenie pilotażu Projektu Aktywizacji Grup Lekarskich KLRwP. W pilotażu wzięło udział 10 grup lekarskich.

MARZEC

- Podjęto decyzję o kontynuacji i rozwijaniu Projektu Aktywizacji Grup Lekarskich oraz zaktywizowaniu dodatkowych trzydziestu grup. Koordynatorem Projektu jest dr T. Sobalski z Krakowa, członek prezydium ZG KLRwP.
- 20 III – w Warszawie odbyło się 500. szkolenie zorganizowane przez Akademię Kształcenia Ustawicznego „Lancet”. W ciągu 8 lat działalności w szkoleniach „Lancetu” uczestniczyło ponad 75 tysięcy lekarzy.
- 23 III – spotkanie wiceministra zdrowia M. Twardowskiego z konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny rodzinnej prof. W. Lukasem i prezesem KLRwP dr. M. Godyckim-Ćwirko. Omawiano przyszłość medycyny rodzinnej w naszym kraju.

KWIECIEŃ

- 17 IV – konferencja w Krakowie promująca nowe wytyczne postępowania w cukrzycy, ponownie opracowane wspólnie przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
- W regionalnych ośrodkach kształcenia lekarzy rodzinnych odbyły się egzaminy specjalizacyjne z udziałem przedstawicieli KLRwP.

MAJ

- KLRwP objęło patronat nad sesją poświęconą medycynie rodzinnej na 6. Warszawskim Międzynarodowym Kongresie Medycznym dla Młodych Naukowców (7-9.05.2010 r.). Nagrodę, ufundowaną przez Kolegium, na tej sesji otrzymały studentki H. Silarska i K. Pawliszyn z Kliniki Endokrynologii i Diabetologii Pediatrycznej UM we Wrocławiu.
- 13-16 V – w Rajgrodzie odbył się XIV Krajowy Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Lekarzy Rodzinnych „Profilaktyka, diagnostyka, terapia”, zorganizowany przez prezesa Podlaskiego OW KLRwP dr. W. Bołtruczuka.
- 15-16 V – XII Konferencja Regionalna Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP: „Jak zapobiegać, dobrze leczyć i skutecznie ratować?” zorganizowana przez prezesa Terenowego Oddziału Toruńskiego dr M. Pitułę.
- Dr J. Putz został członkiem Klubu Ambasadorów Kongresów Polskich jako przedstawiciel Komitetu Organizacyjnego konferencji WONCA Europe 2011 w Warszawie. Jest to wyraz uznania dla Kolegium – organizatora konferencji – władz miasta stołecznego Warszawy.
- KLRwP zwróciło się do MZ z propozycją zmiany zapisów w rozporządzeniu o programach zdrowotnych. Kolegium proponuje zmiany dotyczące wyposażenia gabinetu lekarza rodzinnego deklarującego chęć realizowania takich programów.
- W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia o standardach opieki geriatrycznej KLRwP zaproponowało włączenie lekarzy rodzinnych do opieki nad osobami po 60. r.ż. Projekt ministra zdrowia powierza opiekę nad osobami starszymi jedynie lekarzom specjalistom geriatrii.

CZERWIEC

- 10-13 VI – w Łodzi odbył się X Kongres Medycyny Rodzinnej w Łodzi pod hasłem „Medycyna rodzinna: opieka czy fabryka?” W kongresie udział wzięło ok.1800 uczestników.
- 11 VI – podczas Kongresu Medycyny Rodzinnej odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Wypełnianie luk kompetencyjnych lekarzy rodzinnych w zakresie promocji zdrowia i prewencji chorób na poziomie europejskim”. Projekt realizowany jest od półtora roku w ramach programu Leonardo da Vinci.
- 15 VI – w siedzibie wydawnictwa PZWL odbyło się spotkanie Rady Programowej serii wydawniczej książek „Praktyka Lekarza Rodzinnego” wydawanej pod patronatem KLRwP.
- W związku ze szkodami, jakie powstały w praktykach lekarzy rodzinnych wskutek powodzi, ZG KLRwP podjął działania dotyczące organizacji pomocy poszkodowanym kolegom.

LIPIEC

- 22 VII – prezes Kolegium, dr n. med. M. Godycki-Ćwirko, zwrócił się listownie do Prezesa Federacji Polskich Towarzystw Medycznych prof. dr. hab. med. Jerzego Majkowskiego o przyjęcie Kolegium w skład Federacji.

SIERPIEŃ

- Prezes KLRwP wystąpił do minister zdrowia o włączenie Kolegium do dystrybucyjnej listy podmiotów opiniujących dokumenty ministerialne.
- Z inicjatywy Małopolskiego OW KLRwP powstaje nowy moduł komunikacyjny z programem drEryk pozwalający na przesyłanie drogą elektroniczną skierowań i informacji dotyczących wyników badań pacjentów.
- 27 VIII – wiceprezes KLRwP, dr A. Jankowska-Zduńczyk, przesłała do minister zdrowia 15 poprawek do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ.
- W wyniku uzgodnień MZ, NFZ i środowiska lekarzy rodzinnych, w przygotowywanym rozporządzeniu uwzględniono m.in. jeden z postulatów KLRwP dotyczący dostępności lekarzy rodzinnych („pomiędzy godziną 8:00 a 18:00”).

WRZESIEŃ

- 17-19 IX – konferencja „Porozmawiajmy o Zdrowiu” we Wrocławiu współorganizowana przez Dolnośląski Oddział Wojewódzki KLRwP.
- 22 IX – Rada Główna Federacji Polskich Towarzystw Medycznych podjęła uchwałę o nadaniu praw członka zwyczajnego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
- 25 IX – konferencja szkoleniowa dla lekarzy rodzinnych regionu Pomorza Zachodniego w Kołobrzegu zorganizowana przez Zachodniopomorski OW KLRwP. Temat przewodni konferencji: „Praktyka Lekarza Rodzinnego – nowości w najbliższej przyszłości”. Gościem specjalnym konferencji był członek Sejmowej Komisji Zdrowia, lekarz rodzinny, poseł C. Hoc.

PAŹDZIERNIK

- 2-3 X – w Łodzi odbyła się IX Jesienna Szkoła Profilaktyki i Promocji Zdrowia KLRwP poświęcona profilaktyce stresu w praktyce lekarza rodzinnego, współorganizowana przez Pracownię Kształcenia Lekarzy Rodzinnych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Zakład Medycyny Rodzinnej i Medycyny Społeczności Lokalnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. - 23 X – IV Konferencja Lekarzy Rodzinnych Lubelszczyzny Po pierwsze – kobieta w Lublinie zorganizowana przez Lubelski Oddział Wojewódzki KLRwP.
- Członek Zarządu Głównego KLRwP, dr Jacek Łuczak, został dyrektorem Departamentu Pro- mocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.
- W regionalnych ośrodkach kształcenia lekarzy rodzinnych odbyły się egzaminy specjalizacyjne z udziałem przedstawicieli KLRwP.
- ok. 400 lekarzy spotka się w ramach Projektu Aktywizacji Grup Lekarskich Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

LISTOPAD

- 6 XI – w Łodzi odbyło się spotkanie ŁOW KLRwP połączone ze spotkaniem kierowników specjalizacji z medycyny rodzinnej współorganizowane przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz Zakład Medycyny Rodzinnej i Medycyny Społeczności Lokalnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
- KLRwP przystąpiło do dwóch nowych między- narodowych projektów edukacyjnych w ramach programu Leonardo da Vinci. W ramach pierwszego rozwinięte zostaną programy kształcenia nauczycieli medycyny rodzinnej (kursy Leonardo EURACT), w ramach drugiego systemu jakości, m.in. wytyczne dotyczące wybranych problemów klinicznych.
- KLRwP zgłosiło uwagi do projektu zarządzenia prezesa NFZ w sprawie warunków udzielania świadczeń w POZ na 2011 r. dotyczące m.in. rozszerzenia panelu badań, na które mógłby kierować lekarz rodzinny (CT, USG doppler), a także uzależnienia stawki kapitacyjnej od kwalifikacji lekarza POZ i posiadania akredytacji bądź certyfikacji praktyki.
- Rada Akredytacyjna, powołana w 2009 r. przez minister zdrowia, od marca 2010 r. pracuje nad zestawem standardów akredytacyjnych dla POZ. Przedmiotem rekomendacji dla MZ jest zestaw 123 standardów w ośmiu rozdziałach. Przewodniczącym zespołu przygotowującego standardy jest dr hab. med. R. Niżankowski.
- 18-21 XI – w Krakowie odbyło się pierwsze spotka- nie partnerów projektu „Framework for Continuing Educational Development of Trainers in General Practice in Europe”, którego celem jest opracowanie systemu kształcenia nauczycieli medycyny rodzinnej w Europie. Kierownikiem projektu jest dr hab. A. Windak.
- 26 XI – prezes Kolegium uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu zespołu roboczego ds. deklaracji warszawskiej dotyczącej równości w zdrowiu.
- 27 XI – kurs zorganizowany przez Zarząd Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP „Choroby kręgosłupa – spojrzenie na podstawową diagnostykę i leczenie w warunkach lekarza rodzinnego oraz specjalisty chirurga” odbył się w Rzeszowie.
- Podkarpacki OW KLRwP, w imieniu świadczeniodawców ochrony zdrowia, zwrócił się do samorządu tego województwa o podjęcie inicjatyw zmierzających do zmniejszenia rygorystyczności kar wynikających z ustawy o odpadach.

GRUDZIEŃ

- 2-3 XII – Łódzki Oddział Wojewódzki KLRwP współorganizował w Łodzi Konferencję Diabetologiczną
- 3 XII – w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się VI Walne Zebranie Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (PFP). Z okazji jubileuszu 5-lecia reprezentujący Kolegium prezes M. Godycki-Ćwirko otrzymał Medal XXX-lecia Instytutu Kardiologii CM UJ, a wiceprezes A. Windak uhonorowany został honorowa odznaką Prezydenta Miasta Krakowa Honoris Gratia.
- 4-5 XII – odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego KLRwP w Krakowie, podczas którego przyjęto stanowisko Dlaczego medycyna rodzinna?
- Prezes KLRwP, dr n. med. M. Godycki-Ćwirko, ponownie wystosował list do Prezydenta RP z sugestią zmian w zapisie konstytucji dotyczących opieki zdrowotnej.
- 14 XI i 3 XII – Lubuski OW KLRwP współorganizował w Zielonej Górze dwie konferencje poświęcone: kontroli nad cukrzycą (14.11.2010 r.) oraz zdrowiu kobiety (3.12.2010 r.).

2009

STYCZEŃ

- 14 I – wiceprezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (KLRwP) dr med. Maciej Godycki-Ćwirko uczestniczył w Warszawie w spotkaniu kierownictwa Europejskiego Biura Regionalnego Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Poruszono tematy dotyczące m.in. współpracy między Polską a Europejskim Biurem Regionalnym WHO, realizacji dwustronnej umowy na lata 2008-2009, nierówności w zdrowiu uwarunkowanych czynnikami społecznymi, przeciwdziałania temu zjawisku oraz wpływu kryzysu finansowego na systemy zdrowotne.
- 15 I-15 II – odbyły się wybory do zarządów w oddziałach terenowych KLRwP.
- Zarząd KLRwP wraz z konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny rodzinnej, prof. Witoldem Lukasem w odpowiedzi na zarzuty w stosunku do lekarzy rodzinnych przedstawione na konferencji prasowej podczas III Konferencji Specjalistycznych Towarzystw Pediatrycznych opracowało dokument „Lekarze rodzinni kochają dzieci z wzajemnością!”, w którym znalazły się odpowiedzi na stawiane zarzuty.

LUTY

- 3-6 II – spotkanie robocze w ramach projektu Leonardo da Vinci „FamilyMed2” w Hamburgu z udziałem przedstawicieli KLRwP. Jednym z celów projektu jest kontynuowanie wprowadzania kursów Leonardo EURACT w Europie.
- 15 II-15III – odbyły się wybory władz oddziałów wojewódzkich KLRwP.
- W Warszawie odbyło się szkolenie lekarzy edukatorów dotyczące problemów alkoholowych pacjentów i krótkich interwencji w podstawowej opiece zdrowotnej. Szkolenie w ramach kampanii Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne zorganizowała Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) wraz z Kolegium.
- Zakończyły się prace nad wspólnymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i KLRwP dotyczące postępowania w cukrzycy.

MARZEC

- 15 III – pierwsza grupa polskich nauczycieli medycyny rodzinnej rozpoczęła 3-tygodniowe szkolenie w Sheffield w ramach projektu Rozwój kompetencji nauczycieli medycyny rodzinnej w zakresie dydaktyki i badań naukowych, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci.
- 17 III – posiedzenie Senackiej Komisji Zdrowia z konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny rodzinnej prof. Witoldem Lukasem, przedstawicielami medycyny rodzinnej, pediatrii oraz środowiska pielęgniarek. Konkluzje wynikające ze spotkania to: konieczność przygotowania ustawy o POZ, przywrócenie realizowania pryncypiów medycyny rodzinnej i zadań lekarza rodzinnego w POZ, aby w pełni wykorzystać jej możliwości, konieczność poprawienia współpracy pomiędzy pracownikami POZ oraz oddzielenia POZ od szpitalnictwa. KLRwP reprezentowali: dr Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, dr Zbigniew J. Król oraz dr Tomasz Sobalski.
- 19-20 III – w Mediolanie odbyło się spotkanie podsumowujące kolejny rok europejskiego projektu GRACE. Polskę reprezentowali przedstawiciele lekarzy rodzinnych trzech sieci badawczych z Białegostoku, Łodzi i Szczecina: prof. Sławomir Chlabicz, dr med. Maciej Godycki-Ćwirko i dr med. Artur Mierzecki.
- 21 III – w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie KLRwP, podczas którego wybrano członków zarządu na V kadencję. Prezesem Kolegium został lekarz rodzinny z Łodzi dr med. Maciej Godycki-Ćwirko, wiceprezesami – dr Agnieszka Jankowska-Zduńczyk i dr med. Adam Windak, skarbnikiem – dr med. Tomasz Tomasik.
- Podczas Walnego Zgromadzenia postanowiono, że kolejne zgromadzenia delegatów będą odbywać się podczas kongresów medycyny rodzinnej organizowanych przez Zarząd Główny Kolegium. Delegaci przyjęli uchwałę dotyczącą braków kadrowych w POZ, a w szczególności w medycynie rodzinnej. Podczas Walnego Zgromadzenia uchwalono poprawki do statutu KLRwP, w szczególności umożliwiające członkostwo w Kolegium lekarzom w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej.
- 28-29 III – odbył się w Krakowie VI Międzynarodowy Kongres Dowody i Praktyka.

KWIECIEŃ

- 4 IV – Zarząd Główny KLRwP powołał przewodniczących komisji Kolegium, którzy weszli w skład Prezydium. Przewodniczącym Komisji Edukacji, Egzaminów i Ustawicznego Rozwoju Zawodowego został prof. Witold Lukas, Komisji Członkostwa i Akredytacji – dr Jan Wolańczyk, Komisji Promocji – dr Artur Jakubiak, Komisji Publikacji i Pomocy Dydaktycznych – dr Jacek Putz, Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej – dr Jacek Łuczak, Komisji Organizacji i Zarządzania – dr Agnieszka Jankowska-Zduńczyk, Komisji ds. Praktyki Lekarza Rodzinnego – dr med. Wiesława Fabian.
- 7 IV – Zarząd Główny KLRwP przyjął stanowisko w sprawie reformy opieki zdrowotnej Równość zdrowia i bezpieczeństwo opieki medycznej. W stanowisku podkreślono, że systemowe działania naprawcze nie mogą pomijać POZ, której sprawność i skuteczność są warunkiem koniecznym dla efektywnego funkcjonowania ochrony zdrowia w każdym kraju. Kolegium wezwało do zapewnienia równości zdrowia, budowania kultury bezpieczeństwa opieki medycznej oraz regulacji ustawowej POZ.
- 17-19 IV – we Wrocławiu odbyła się I Ogólnopolska Konferencja POZ, czyli Porozmawiajmy o zdrowiu. Organizatorami konferencji byli: Dolnośląski Oddział Wojewódzki Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców.
- Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki KLRwP rozpoczął cykl spotkań edukacyjno-integracyjnych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ze specjalistami.

MAJ

- 14-17 V – w Rajgrodzie odbył się XIII Krajowy Zjazd Lekarzy Rodzinnych pod hasłem: Profilaktyka, diagnostyka, terapia w praktyce lekarza rodzinnego. Organizatorami zjazdu byli: Podlaski Oddział Wojewódzki KLRwP oraz Podlaski Związek Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie.
- 16-17 V – w Łysomicach k. Torunia odbyła się XI Konferencja Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP pod tytułem Kompleksowa opieka nad zdrowiem rodziny.
- 29-30 V – w Zakopanem odbyła się 12. edycja Letniej Szkoły Astmy KLRwP.
- Prezes KLRwP dr Maciej Godycki-Ćwirko oraz konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej prof. Witold Lukas w liście do minister zdrowia Ewy Kopacz zwrócili się o zapewnienie lekarzom POZ warunków do systematycznego ustawicznego kształcenia podyplomowego poprzez ograniczenie dostępności do świadczeń POZ w środy po południu. W tym czasie lekarze realizowaliby samokształcenie w wybranej formie, a świadczenia nagłe zapewniane byłyby w ramach tzw. pomocy nocnej i świątecznej.

CZERWIEC

- 4-7 VI – w Białymstoku odbył się IX Kongres Medycyny Rodzinnej pod hasłem Człowiek, zdrowie, środowisko. W kongresie wzięło udział ponad 1700 uczestników. Lekarze rodzinni przedstawili 73 prace (28 prezentacji ustnych i 45 plakatowych). Podczas sobotniej sesji plenarnej odbył się panel dyskusyjny: Rada Ministrów KLRwP.
- 7-8 VI – w Łodzi odbyło się seminarium Społeczny rozkład dostępu do opieki zdrowotnej z perspektywy podstawowej opieki zdrowotnej, zorganizowane przez Zakład Medycyny Rodzinnej i Medycyny Społeczności Lokalnych (ZMRiMSL) UM w Łodzi. Uczestniczyli w nim m.in. prof. Margaret Whitehead z Uniwersytetu w Liverpoolu, prof. Steinar Westin z Norweskiego Instytutu Nauki i Technologii, Adam Frączak – wiceminister zdrowia, Paulina Miśkiewicz – dyrektor Biura WHO w Polsce, Jarosław Pinkas – dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Andrzej Bednarek – dziekan Wydziału Nauk Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Maciej Godycki-Ćwirko – prezes KLRwP. Konferencja była pierwszym z działań rozwijających postulat równości zdrowia przedstawiony w Stanowisku Kolegium.
- 21 VI – odbyła się II część kursu dla lekarzy rodzinnych – edukatorów w zakresie postępowania z pacjentami pijącymi alkohol ryzykownie i szkodliwie. Szkolenie zorganizowała PARPA z ZMRiMSL UM w Łodzi oraz KLRwP.

LIPIEC

- 20 VII – prezes KLRwP dr Maciej Godycki-Ćwirko reprezentował WONCA Europe w Brukseli na spotkaniu European Scientific Working Group on Influenza.

SIERPIEŃ

- Dr Adam Windak został redaktorem miesięcznika naukowego European Journal of General Practice.
-Dr med. Jacek Putz, członek ZG KLRwP, uczestniczył w pracach Zespołu ds. Implementacji Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, będącej nowatorską propozycją kodyfikacji chorób. Pracami zespołu kieruje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
- Prof. Witold Lukas – konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej i dr med. Jacek Putz – członek ZG KLRwP uczestniczyli w kolejnych etapach pracy Zespołu ds. Implementacji Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania. Pracami zespołu kieruje Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

WRZESIEŃ

- 16-19 IX – podczas Konferencji WONCA Europe w Bazylei promowano europejską konferencję, która w 2011 r. odbędzie się w Warszawie. W Konferencji WONCA Europe w Bazylei uczestniczyło 4,5 tys. lekarzy rodzinnych z całego świata. Polskę reprezentowało 15 osób.
- 19 IX – w Kołobrzegu odbyła się Konferencja Lekarzy Rodzinnych Województwa Zachodniopomorskiego. Przedstawiono podczas niej m.in. nowe zalecenia w leczeniu cukrzycy i nadciśnienia tętniczego.
- 25-26 IX – w Cardiff odbyła się konferencja organizacji sieciowej badaczy infekcji dróg oddechowych w medycynie rodzinnej General Practice Respiratory Tract Infections Network, której obecnie przewodniczy prezes KLRwP – dr med. Maciej Godycki-Ćwirko.
- 26 IX – w Łodzi odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa zorganizowana przez Łódzki Oddział Wojewódzki KLRwP, ZMRiMSL UM oraz ŁZPOZ – Porozumienie Łódzkie.
- Kolegium uruchomiło Projekt Aktywizacji Grup Lekarskich KLRwP. Celem projektu jest wzmocnienie spotkań grup rówieśniczo-koleżeńskich (peer-review) i rozbudowa sieci nowych Grup Lekarskich na obszarze całego kraju.

PAŹDZIERNIK

- 9-10 X – w Krakowie odbyło się szkolenie doskonalące w ramach Projektu Aktywizacji Grup Lekarskich KLRwP. Wzięło w nim udział 96 lekarzy rodzinnych z całego kraju, w tym absolwenci Szkół Tutorów. Koordynatorem Projektu jest dr Tomasz Sobalski.
- 23-24 X – w Kownie (Litwa) odbyły się warsztaty w ramach programu Leonardo da Vinci Bringing the gap of general practitio- ners’ competence on European Market poświęcone narzędziu komputerowemu oceniającemu kompetencje lekarzy rodzinnych w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele KLRwP.
- 24 X – w Lublinie odbyła się III Konferencja Naukowa Lekarzy Rodzinnych Lubelszczyzny pod hasłem Po pierwsze – zdrowie dziecka. Równolegle odbyło się tam dwudniowe zebranie Zarządu Głównego KLRwP. Ustalono, że Komisja Promocji KLRwP zmieni nazwę na Komisja Relacji Publicznych. Kierować nią będzie dr Artur K. Jakubiak, lekarz rodzinny z Tomaszowa Lubelskiego.
- KLPwP przesłało do Centrali NFZ opinię na temat projektu Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawiera- nia i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. Uwagi KLRwP dotyczą potwierdzania uprawnienia do świadczeń w POZ, pojęcia gotowości, weryfikacji wykonanych badań w ramach podwykonawstwa na podstawie faktur VAT, obowiązku zapewnienia dostępności do świadczeń POZ w godzinach 8.00-18.00, standardu badań, roli gabinetu zabiegowego w POZ, powtarzania leków zleconych przez AOS, zasad wypłaty wyższej stawki za chorych z cukrzycą lub ChUK, pielęgniarki szkolnej, czasu dla lekarzy POZ na realizację obowiązku doskonalenia zawodowego i nowego zakresu szczegółowych danych sprawozdawczych.
- Przedstawiciele KLRwP – prof. Witold Lukas i dr Jacek Putz uczestniczyli w zorganizowanym przez Instytut Matki i Dziecka pierwszym spotkaniu poświęconym wypracowaniu nowych standardów środowiskowej opieki pediatrycznej.

LISTOPAD

- 22-29 XI – na szkoleniu w Uniwersytecie w Sheffield przebywała ostatnia grupa lekarzy rodzinnych w ramach projektu Rozwój kompetencji nauczycieli medycyny rodzinnej w zakresie dydaktyki i badań naukowych.
- W Łodzi odbyła się VIII Szkoła Profilaktyki i Promocji Zdrowia. Podczas szkolenia zorganizowanego wspólnie z PARPA omawiano przeciwdziałanie szkodom zdrowotnym związanym z nadużywaniem alkoholu.
- W ramach gotowości przeciwepidemicznej woj. zachodniopomorskiego wobec zagrożenia wirusem grypy A/H1N1 do prac w Wojewódzkim Zespole Zarządzania Kryzysowego zostali zaproszeni konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny rodzinnej i prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP.
- W kilku miastach Polski odbyły się kursy WRKI (Wczesnego Rozpoznawania i Krótkiej Interwencji u pacjentów z problemami alkoholowymi w POZ), w których wzięło udział 60 lekarzy i 96 pielęgniarek. Edukatorami szkoleń WRKI było 9 lekarzy rodzinnych, przygotowanych merytorycznie przez PARPA i KLRwP. Program kursów opracowany został w ZMRiMSL Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Samodzielnej Pracowni Kształcenia Lekarzy Rodzinnych Pomorskiej Akademii Medycznej w Łodzi.

GRUDZIEŃ

- 2 XII – w Warszawie podczas posiedzenia Zarządu Głównego KLRwP przyjęto Stanowisko KLRwP dotyczące dokumentów regulujących funkcjonowanie POZ w 2010 r. Zarząd Główny KLRwP podjął również uchwałę o poparciu stanowiska Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie w zakresie warunków kontraktowania świadczeń zdrowotnych w 2010 r.
- 2 XII – Zarząd Główny KLRwP wystąpił do premiera RP Donalda Tuska z wezwaniem do zmiany zapisów Konstytucji RP. Kolegium uważa, że art. 68, p. 2 powinien brzmieć: „Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania tej opieki określa ustawa”.
- Zarząd Główny KLRwP podjął decyzję o przystąpieniu Kolegium do Projektu Bałtyckiego ImPrim (Improvement of public health by promotion of equitably distributed high quality Primary health care – Poprawa w zakresie zdrowia publicznego poprzez promocję równości w rozdziale wysoko kwalifikowanej opieki podstawowej).
- W ramach programu naukowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego odbyła się debata Czy lekarz rodzinny potrzebuje geriatry? Materiał do dyskusji przygotowali i przedstawili prof. Witold Lukas i dr Jacek Putz.
- Program Poprawa Kontroli Glikemii, któremu patronują: KLRwP, Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD) i konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, zwyciężył w konkursie Sukces Roku 2009 w kategorii Lider Roku 2009 w Ochronie Zdrowia – Działalność Edukacyjno-Szkoleniowa.
- KLRwP zostało włączone do projektu Ocena realizacji polityki i działań antytytoniowych w Polsce realizowanego pod auspicjami Ministerstwa Zdrowia i Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce.

2008

STYCZEŃ

- Zarząd Główny KLRwP delegował dr. Macieja Godyckiego-Ćwirko do powołanej przez ministra zdrowia Rady ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia. Wiceprzewodniczącym Rady został dr Jacek Łuczak, członek ZG KLRwP.
- Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce podjęło współpracę z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym nad stworzeniem wytycznych postępowania w cukrzycy dla lekarzy opieki podstawowej.
- AKU „Lancet”, we współpracy z Polską Unią Onkologii, Szkołą Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i Centrum Onkologii – Instytutem im. M. Skłodowskiej-Curie, rozpoczęła cykl szkoleń dotyczących problemu nikotynizmu. Certyfikat ukończenia szkolenia będzie upoważniał lekarzy rodzinnych do udzielania porad antynikotynowych w ramach Programu Profilaktyki Chorób Odtytoniowych finansowanych przez NFZ.
- KLRwP wypracowało stanowisko na temat opieki profilaktycznej nad dziećmi. Stanowisko zostało uzgodnione z Konsultantem Krajowym w dziedzinie medycyny rodzinnej prof. Witoldem Lukasem.
- Rozpoczęła się piąta edycja programu edukacyjnego wydawanego przez Lekarza Rodzinnego wraz z KLRwP pod patronatem Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej.
- 5 I – Prawidłowa dieta standardem terapeutycznym współczesnej medycyny – szkolenie organizowane przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki KLRwP.
- 20 I – Nowości kardiologiczne dla lekarza rodzinnego – konferencja Zachodniopomorskiego Oddziału Woje- wódzkiego KLRwP.

LUTY

- 3-6 II – w Ankarze odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu Leonardo da Vinci FamilyMed2 z udziałem przedstawiciela Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Celem projektu jest między innymi implementacja kursu Leonardo EURACT w Turcji.
- 5 II – udział przedstawicieli Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP w konferencji uzgodnieniowej Planu Działania Zabezpieczenia Ratownictwa Medycznego dla województwa.
- W Szczecinie dwie konferencje (19 I i 9 II) Rzuć palenie z lekarzem rodzinnym ukończyło ponad 300 lekarzy z całego województwa.
- KLRwP podjęło prace nad organizacją Kongresu WONCA 2011.

MARZEC

- 3 III – spotkanie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z przedstawicielami POZ, podczas którego dyskutowano m.in. o problemach związanych ze sprawozdawczością.
- 3 III – w Łodzi rozpoczął się kurs samoobrony dla lekarek rodzinnych zorganizowany przez Zakład Medycyny Rodzinnej i Medycyny Społeczności Lokalnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Straż Miejską w Łodzi.
- 11-12 III – konferencja w ramach prowadzonego przez Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie projektu krajowego Szkolenie w zakresie skriningu raka piersi i raka szyjki macicy. KLRwP reprezentował dr Jacek Putz. Za konieczne uznano rozszerzenie współpracy z lekarzami rodzinnymi w realizacji projektu.
- 13-14 III – w Warszawie w II Konferencji Federacji Polskich Towarzystw Pediatrycznych Profilaktyka – jak jest, jak być powinno KLRwP reprezentowali Agnieszka Jankowska-Zduńczyk i Jacek Putz, prezentując realizowa- nie przez lekarzy rodzinnych zadań związanych z profilaktyką zdrowotną u dzieci. Przedstawiono stanowisko ZG KLRwP w sprawie organizacji opieki profilaktycznej nad dziećmi, które zostało poparte przez zebranych. Z aplauzem przyjęto propozycję utworzenia wspólnego zespołu zadaniowego dla wypracowania wspólnej strategii systemu profilaktyki zdrowotnej u dzieci.
- 29-30 III – ruszył I etap programu przygotowującego kolejne praktyki lekarzy rodzinnych do procedur akredytacji jakości, prowadzonego przez Ośrodek Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości i wizytatorów Kolegium Leka- rzy Rodzinnych w Polsce. Szkolenie prowadzono w Ośrodku Kształcenia Lekarzy Rodzinnych we Wrocławiu przy pl. Dominikańskim 6.
- 29-30 III – w Warszawie odbył się IV Międzynarodowy Kongres Dowody i praktyka zorganizowany przez Międzynarodowe Towarzystwo Lekarzy Rodzinnych (IFDA) i KLRwP.
- Opublikowano wytyczne KLRwP Zasady interwencji antytytoniowej.

KWIECIEŃ

- 4-5 IV – w Lizbonie odbyło się spotkanie prezesów europejskich Kolegiów Lekarzy Rodzinnych. KLRwP reprezentowali prezes dr Adam Windak oraz prezes elekt dr Maciej Godycki-Ćwirko.
- 11 IV – uruchomienie programu skriningowego Wczesne wykrywanie raka płuc – program Urzędu Miasta Szczecin. Lekarze rodzinni kierują osoby z grupy ryzyka na tomografię komputerową płuc.
- 16 IV – Warsztaty okulistyczne dla lekarzy rodzinnych – szkolenie organizowane przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki KLRwP.
- 19-20 IV – w Łysomicach k. Torunia odbyła się jubileuszowa X Konferencja Naukowa Lekarzy Rodzinnych Rola społeczna medycyny rodzinnej zorganizowana, jak co roku, przez Kujawsko-Pomorski OW KLRwP.

MAJ

- 8-11 V – w Rajgrodzie odbył się XII Krajowy Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Lekarzy Rodzinnych Profilaktyka, diagnostyka, terapia w praktyce lekarza rodzinnego.
- 9-11 V – XI Letnia Szkoła Astmy KLRwP w Zakopanem.
- 15 V – w Szczecinie, z inicjatywy specjalistów medycyny rodzinnej, odbyło się spotkanie przedstawicieli Zachodniopomorskiego OW KLRwP ze specjalistami pediatrii. W spotkaniu uczestniczył wiceprezydent Szcze- cina, lekarz pediatra dr T. Jarmoliński.
- 31 V – Medycyna podróży – konferencja Zachodniopomorskiego OW KLRwP.

CZERWIEC

- 3 VI – w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się spotkanie redakcyjne Lekarza Rodzinnego z przedstawicielami resortu i środowiska lekarzy rodzinnych. KLRwP reprezentowała dr Agnieszka Jankowska-Zduńczyk.
- 5-8 VI – VIII Kongres Medycyny Rodzinnej w Wiśle pod hasłem: U źródeł zdrowia. Podczas kongresu odbył się m.in. panel dyskusyjny Rada Ministrów Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce w ramach sesji plenarnej Wczoraj, dziś i jutro medycyny rodzinnej w Polsce, w którym wzięli udział ministrowie zdrowia oraz sekretarze i podsekretarze stanu związani z Kolegium. W kongresie wzięło udział prawie 2000 uczestników. Ogółem przedstawiono 51 prac naukowych, których autorami bądź współautorami byli lekarze rodzinni.
- W Wiśle, przed oficjalnym rozpoczęciem kongresu medycyny rodzinnej, odbyło się szkolenie przygotowane przez Radę Profilaktyki i Promocji Zdrowia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Rzuć palenie z lekarzem rodzinnym. Leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu organizowane przez AKU „Lancet” (we współpracy z Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej, Polską Unią Onkologii i Centrum Onkologii w Warszawie).
- 5 VI – na Walnym Zjeździe Delegatów KLRwP w Wiśle, w wyniku pracy zespołu pod kierunkiem dr. Macieja Godyckiego-Ćwirko, uchwalono zmiany w Statucie KLRwP, przede wszystkim umożliwienie członkostwa zwyczajnego lekarzom w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej.
- Program do obsługi praktyki lekarza rodzinnego drEryk otrzymał prestiżowe wyróżnienie „Teraz Polska” przyznawane przez kapitułę, którą tworzą przedstawiciele środowiska polskiego biznesu i polityki. - 12-15 VI – w Krakowie odbyła się I część kursu poświęconego badaniom naukowym w medycynie rodzinnej. Kurs zorganizowany był przez Europejską Sieć Badań Naukowych Medycyny Rodzinnej (EGPRN) we współ- pracy z KLRwP oraz Pracownią Medycyny Rodzinnej Collegium Medicum UJ. Wykładowcami byli nauczyciele akademiccy z Belgii, Holandii, Zjednoczonego Królestwa oraz Polski.

LIPIEC

- 8-10 VII – w ramach projektu programu Leonardo da Vinci, realizowanego przez KLRwP we współpracy z partnerami z Niemiec i Turcji, odbył się w Krakowie warsztat poświęcony nowym wyzwaniom w nauczaniu medycyny rodzinnej oraz drugie spotkanie partnerów projektu FamilyMed2.

SIERPIEŃ

- KLRwP zgłosiło uwagi do projektu Rozporządzenia MZ w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

WRZESIEŃ

- 4-7 IX – w Stambule podczas Konferencji Regionu Europy WONCA trwała promocja konferencji WONCA, współorganizowanej przez KLRwP, która ma się odbyć w 2011 r. w Polsce.
- 10 IX, 12 IX – w Warszawie i w Krakowie odbyły się szkolenia dla edukatorów rozpoczynające cykl 33 szkoleń dla lekarzy rodzinnych w całym kraju z zakresu profilaktyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych w ramach Programu POLKARD 2006-2008.
- Prezes KLRwP przesłał prezesowi NFZ projekty programów do realizacji w POZ: ograniczenia powikłań cukrzycy i poprawy jakości leczenia cukrzycy typu 2, profilaktyki ryzykownego i szkodliwego picia alkoholu oraz profilaktyki choroby przewlekłej poprzez aktywność fizyczną.
- 30 IX – pilotażowy kurs z zakresu profilaktyki w podstawowej opiece zdrowotnej szkód wywołanych alkoholem odbył się w Regionalnym Ośrodku Kształcenia Lekarzy Rodzinnych w Szczecinie.
- 30 IX – rozpoczęcie akcji szczepień przeciw grypie – konferencja prasowa z inspiracji Zachodniopomorskiego OW KLRwP.

PAŹDZIERNIK

- Narodowa Agencja Leonardo da Vinci zatwierdziła do realizacji i dofinansowania w ramach programu Uczenie się przez całe życie projekt: Rozwój kompetencji nauczycieli medycyny rodzinnej w zakresie dydaktyki i badań naukowych. Okres realizacji projektu: 1 X 2008 r.-31 III 2010 r. Partnerami w projekcie są: Uniwersytet w Sheffield (instytucja goszcząca), Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ Ośrodek Kształcenia Lekarzy Rodzinnych. Projekt prowadzi i za część organizacyjną odpowiada firma Zdrowie i Zarządzanie.
- 3-5 X – w Borkach k. Łodzi odbył się ogólnopolski kurs Leonardo EURACT dla nauczycieli medycyny rodzinnej.
- 8 X – Niedobór jodu – czy jest problemem w praktyce lekarskiej? – konferencja Zachodniopomorskiego OW KLRwP wraz z Zachodniopomorskim Oddziałem Towarzystwa Endokrynologów.
- 12 X – w Lublinie, w wieku 72 lat, zmarł prof. dr hab. med. Maciej Latalski, współzałożyciel i członek honorowy KLRwP, współtwórca medycyny rodzinnej w Polsce, Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Rodzinnej w latach 1994-1998.
- 17 X – KLRwP objęło patronatem program Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne prowadzony przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- 17 X – KLRwP zdecydowało o przystąpieniu do projektu promującego równomierny rozwój medycyny rodzinnej w ramach tzw. Wymiaru Północnego zrzeszającego państwa basenu M. Bałtyckiego. Odpowiedzialnym za działania w tym projekcie, ze strony KLRwP, został dr Zbigniew J. Król.
- 17 X – w ramach Projektu drEryk powołano Klub Eryka, którego głównym zadaniem jest upowszechnienie informatyzacji w praktykach lekarzy rodzinnych oraz rozwój programu z udziałem jego użytkowników.
- 18 X – w Lublinie odbyła się II Konferencja Naukowa Lekarzy Rodzinnych Lubelszczyzny: Po pierwsze – profilaktyka.
- 18 X – w Warszawie, podczas zjazdu Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego po raz pierwszy publicznie zaprezentowane zostały wspólne wytyczne PTNT i KLRwP dotyczące zasad postępowania w nadciśnieniu tętniczym.
- 24-26 X – w Krakowie odbył się kurs dotyczący podstaw badań naukowych dla lekarzy rodzinnych, organizowany przez Europejską Sieć Badań Naukowych w Praktyce Ogólnej (EGPRN), KLRwP i Pracownię Medycyny Rodzinnej CMUJ w Krakowie.
- 30 X – pilotażowy kurs z zakresu profilaktyki w podstawowej opiece zdrowotnej szkód wywołanych alkoholem odbył się w Zakładzie Medycyny Rodzinnej i Medycyny Społeczności Lokalnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
- 30 X – odbył się warsztat: Rola patogenów atypowych w leczeniu dróg oddechowych organizowany przez Lubuski Oddział Wojewódzki KLRwP.

LISTOPAD

- 7-8 XI – w Łodzi odbyła się VII Szkoła Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla lekarzy rodzinnych, której tematem była Profilaktyka choroby przewlekłej.
- 24 XI – spotkanie u rzecznika praw dziecka dotyczące systemu opieki zdrowotnej nad populacją wieku dziecięcego. Uzgodniono powołanie trójstronnej grupy roboczej (rzecznik praw dziecka, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Polskie Towarzystwo Pediatryczne), przedstawicielami KLRwP byli Agnieszka Jankowska-Zduńczyk i Jacek Putz.
- 29-30 XI – w Krakowie odbył się V Międzynarodowy Kongres Dowody i Praktyka, organizowany przez KLRwP i Międzynarodowe Stowarzyszenie Lekarzy Rodzinnych.
- 29 XI – podczas kongresu Dowody i Praktyka w Krakowie odbyło się spotkanie grupy Vasco da Gama Movement – Polska. Młodzi lekarze pracowali w grupach tematycznych: wymiany międzynarodowej, badań naukowych, wizerunku.
- 30 XI – w Budapeszcie odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu realizowanego w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Celem projektu jest porównanie perspektyw i barier rozwoju zawodowego lekarzy rodzinnych. Oprócz Polski reprezentowanej przez KLRwP w badaniu biorą udział organizacje lekarzy rodzinnych z Węgier, Słowacji, Czech i Rumunii.
- Zespół KLRwP kierowany przez prof. Witolda Lukasa przygotował raport Ocena poradnictwa w zakresie czynników ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce dla Światowej Organizacji Zdrowia.
- Kończą się prace nad wspólnymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce dotyczące zasad leczenia cukrzycy.
- Rozpoczął się trzeci sezon największego jak dotąd badania infekcji dolnych dróg oddechowych w praktykach lekarzy rodzinnych GRACE realizowanego w 12 krajach europejskich w tym w Polsce.
- W Zielonej Górze odbyła się konferencja lekarzy rodzinnych z okazji Międzynarodowego Dnia Wiedzy o Antybiotykach pod patronatem Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków i Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.
- Na terenie Wrocławia prężnie działają grupy „przeglądu równych sobie” (peer-review). W ostatnim roku powstała nowa grupa, której lider jest „wychowankiem” jednej z dotychczas działających grup.
- W praktykach lekarzy rodzinnych w województwie łódzkim i zachodniopomorskim rozpoczęło się europejskie badanie Nastawienie do świadczeń profilaktycznych i do stylu życia: punkt widzenia pacjenta, EUROPREVIEW, koordynowane przez Zakład Medycyny Rodzinnej i Medycyny Społeczności Lokalnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
- Od września do listopada 2008 r. w 16 miastach wojewódzkich odbyły się bezpłatne szkolenia z zakresu prewencji i promocji zdrowia w chorobach układu krążenia w ramach Ogólnopolskiego projektu edukacyjnego w zakresie niewydolności serca dla lekarzy rodzinnych. Projekt realizowany był w ramach umów zawartych z Ministerstwem Zdrowia na realizację Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Na- czyniowego na lata 2006-2008 POLKARD.

GRUDZIEŃ

- 6 XII – Zarząd Główny KLRwP powołał zespół, którego celem jest opracowanie, stworzenie i realizowanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi na szczeblu centralnym w zakresie stworzenia grup peer-rewiev i grup wsparcia w procesie indywidualnego rozwoju zawodowego lekarzy rodzinnych. W skład zespołu weszli: Tomasz Tomasik, Krystyna Chudziak, Zbigniew J. Król, Maciej Godycki-Ćwirko, Jan Wolańczyk, Jacek Łuczak, Wojciech Czuryszkiewicz i Tomasz Sobalski.
- Rozpoczęła się realizacja międzynarodowego projektu Family Medicine After Transformation in Middle and Eastern Europe (FATMEE), który ma przygotować narzędzie opisujące, monitorujące i umożliwiające porównanie rozwoju medycyny rodzinnej w krajach Europy Wschodniej i Środkowej. KLRwP jest koordynatorem projektu, a partnerami są: Katedra Medycyny Rodzinnej Wydziału Medycznego w Lublanie i Katedra Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Karola w Pradze. Projekt uzyskał grant naukowy WONCA-Europe.
- 13 XI – w Rzeszowie odbyło się sympozjum: Onkologia dziecięca w gabinecie lekarza rodzinnego.
- W ramach europejskiego projektu Primary Health Care European Project on Alcohol (PHEPA), we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, KLRwP przygotował raport Włączenie profilaktycznych interwencj i w zakresie ryzykownego i szkodliwegopicia alkoholu do codziennej pracy profesjonalistów podstawowej opieki zdrowotnej – Strategia dla Polski.
- 27 XII – w Krakowie, w wieku 78 lat, zmarł prof. dr hab. med. Józef Kocemba, emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek honorowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, gorący orędownik i przyjaciel medycyny rodzinnej, wychowawca wielu pokoleń lekarzy.
- W 2008 r. Wydawnictwo Lekarskie PZWL w ramach serii firmowanej przez KLRwP wydało książki: Choroby skóry A. Zalewskiej-Janowskiej i H. Błaszczyk, Choroby uszu, nosa, jamy ustnej, gardła i krtani J.B. Latkowskiego, K. Kosiek, M. Godyckiego-Ćwirko, Cukrzyca W. Fabian, M. Koziarskiej-Rościszewskiej, I. Szymczyka, pod redakcją naukową prof. K. Strojka.

 

2007

 

STYCZEŃ

- Struktura Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce powiększyła się o 2 nowe oddziały terenowe: bełchatowski i inowrocławski.
- Prof. dr hab. med. W. Lukas - konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, został przewodniczącym Rady Naukowej Akademii Kształcenia Ustawicznego LANCET

LUTY

- Wytyczne Kolegium lekarzy Rodzinnych w Polsce Profilaktyka i leczenie grypy wydane w roku 2007 zostały uznane przez Europejską Grupę Ekspertów ds. Grypy (ESWI) za modelowy przykład wytycznych dla lekarzy rodzinnych.

MARZEC

- Dr med. J. Pinkas- Prezes Kolegium lekarzy Rodzinnych w Polsce w latach 1996-2001, obecnie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zajął 3 miejsce w Polsce w rankingu Pulsu Medycyny na najbardziej wpływową osobę w ochronie zdrowia w 2006 roku. W pierwszej piętnastce rankingu znalazło się także trzech innych lekarzy rodzinnych.
- Walne Zgromadzenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, w dniu 17 marca 2007 roku w Warszawie wybrało prezesa-elekta na V kadencję. Został nim dr Maciej Godycki-Ćwirko.
- Prof. Witold Lukas otrzymał tytuł Członka Honorowego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Został on przyznany jednogłośnie przez Walne Zgromadzenie Kolegium. Prof. Witold Lukas jest obecnie Konsultantem Krajowym w dziedzinie medyny rodzinnej.
- W warszawskim hotelu Marriott, w dniach 24-25 marca 2007 roku odbył się II Międzynarodowy Kongres Dowody i Praktyka.
- Ministerstwo Zdrowia Rozporządzeniem z dnia 21 marca 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 56 poz. 379) w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą przeniosło szczepienia z gabinetu pielęgniarki szkolnej do praktyki lekarza rodzinnego.

KWIECIEŃ

- Wprowadzono zmiany do Regulaminu Przeprowadzania Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych. Od sesji wiosennej egzamin będzie trwać do 2,5 godziny z możliwością zwiększenia czasu maksymalnie do 3 godzin w zależności od stopnia złożoności zadań testowych. Obiektywnym kryterium złożoności jest ilość znaków drukarskich w danej książeczce testowej. Nowością jest również możliwość 4-krotnego przystąpienia do egzaminu testowego.
- Weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach wpisu do rejestrów indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich i grupowych praktyk lekarskich (Dz. U. 2007 nr60 poz. 409)

MAJ

- Podczas XI Jubileuszowego Zjazdu Krajowego Naukowo - Szkoleniowego lekarzy Rodzinnych w Rajgrodzie (10-13 maja 2007 roku) Prezydium Porozumienia Zielonogórskiego podjęło decyzję o czynnym włączeniu się do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej lekarzy. Celem akcji jest zmiana systemu ochrony zdrowia w naszym kraju.
- W dniach 24-27 maja 2007 roku w Szczecinie odbył sie VII Kongres Medycyny Rodzinnej Zdrowie na horyzoncie. Spotkanie zgromadziło ponad 1700 uczestników z całej Polski, którzy przez aklamację, przyjęli rezolucję popierającą protest w pracowników służby zdrowia.
- W trakcie VII Kongresu Medycyny Rodzinnej, podczas Gali XV-lecia KLRwP uhonorowano 10 osób i 5 instytucji za wybitny wkład w budowę nowoczesnego systemu POZ w Polsce. Laureaci zostali wybrani przez specjalnie powołaną kapitułę składającą się z członków Zarządu Głównego KLRwP.
- Tuż przed rozpoczęciem VIII Kongresu Medycyny Rodzinnej odbyło się sympozjum Medycyna Rodzinna - stan obecny i perspektywy rozwoju. Wzięło udział 11 senatorów stanowiących Senacką Komisję Zdrowia, z przewodniczącym komisji dr. W. Sidorowiczem na czele. Uczestnikami sympozjum byli też m.in.: J. Pinkas, R. Niżankowski, W. Lukas, K. Radziwiłł, M. Twardowski oraz członkowie Zarządu Głównego KLRwP. W trakcie spotkania Wiceminister Zdrowia Jarosław Pinkas przedstawił cele, założenia i rolę projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.
Sympozjum było częścią obchodów XV-lecia powstania Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
- Porozumienie Zielonogórskie przedstawiło swoją strategię zmian w ochronie zdrowia, w której chcą przywrócenia lekarzowi rodzinnemu funkcji "strażnika" systemu - podstawy medycyny rodzinnej.
- Dr n. med. Adam Windak - Prezes Kolegium lekarzy Rodzinnych w Polsce został mianowany łącznikiem między Międzynarodową Radą Akredytacji dla Opieki Podstawowej a europejskim środowiskiem naukowym lekarzy rodzinnych.

CZERWIEC

- 29 czerwca 2007 roku został ogłoszony przez ministra zdrowia koszyk świadczeń gwarantowanych. W dokumencie znajduje się część poświęcona POZ opracowana pod kierownictwem prof. Witolda Lukasa - Konsultanta Krajowego w dziedzinie Medycyny Rodzinnej
- Stowarzyszenie Lekarzy Polskiego Pochodzenia we Francji (AMOPF) oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (KLRwP) ustanowiły stypendium edukacyjne im. Ewy Teslar. Stypendium powstało dla upamiętnienia zasług dr Ewy Teslar dla rozwoju medycyny rodzinnej i budowania więzi pomiędzy lekarzami w Polsce i we Francji. O stypendium mogą ubiegać się młodzi lekarze rodzinni lub lekarze w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie medycyny rodzinnej, biegle władający językiem francuskim.

LIPIEC

- W całym kraju trwają protesty lekarzy, którzy domagają się podwyższenia płac, a także reformy systemu ochrony zdrowia w Polsce.
- Od 1 lipca obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. 2007 nr97 poz. 646) wprowadzające obowiązek wpisywania na receptach numeru PESEL pacjenta. Obowiązek dotyczy wyłącznie leków refundowanych.
- W dniu 2 lipca 2007 roku zostało wprowadzone Zarządzenie Nr 42/2007/DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wzoru deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej
- Porozumienie Zielonogórskie przedstawiło koncepcje zmian w systemie opieki zdrowotnej w Polsce. Jednym z głównych celów reformy powinno być stworzenie właściwych podstaw prawnych, stabilizujących podstawową rolę lekarzy rodzinnych w systemie.
- Podczas XVIII Światowa Konferencja Organizacji Narodowych Kolegiów Lekarzy Rodzinnych (WONCA), odbywającej się w Singapurze w dniach 24-27 lipca 2007 roku przedstawiono 11 prac polskich lekarzy rodzinnych
- Dr Jacek R. Łuczak, pierwszy Prezes Kolegium lekarzy Rodzinnych w Polsce w latach 1992-1996 został doradcą w dziedzinie zdrowia publicznego, Głównego Inspektora Sanitarnego, wiceministra zdrowia A. Wojtyły.

WRZESIEŃ

- W dniach 7-9 września 2007 roku w Zakopanem odbył się kurs: Prowadzenie projektów badawczych w praktyce lekarza rodzinnego. Badania naukowe jako cześć ustawicznego rozwoju zawodowego.
Uczestnicy kursu utworzyli pierwszą w naszym kraju sieć badaczy złożoną z lekarzy rodzinnych. Komunikacja wewnątrz sieci wspierana będzie poprzez specjalnie dla tego celu utworzone forum internetowe. Kurs był zorganizowany w ramach II klasy V edycji Szkoły Tutorów.

PAŹDZIERNIK

- Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce zostało wybrane przez Europejskie władze Światowej Organizacji Lekarzy Rodzinnych (WONCA) na organizatora dorocznego Kongresu Naukowego WONCA Europe w roku 2011
- Dwóch rezydentów z Polski uczestniczyło w spotkaniu Vasco da Gama Movement (VdGM) - grupy roboczej młodych i przyszłych lekarzy rodzinnych. W spotkaniu, które odbyło się w Paryżu i towarzyszyło Wonca Europe Conference 2007 wzięło udział 30 delegatów organizacji lekarzy rodzinnych należących do Wonca Europe
- W dniach 19-20 października 2007 roku w Łodzi, odbyła się VI Szkoła Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Lekarzy Rodzinnych, która w tym roku poświęcona była profilaktyce alergii
- Polskie Towarzystwo Diabetologiczne wraz z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce uruchomiło Program Poprawa Kontroli Glikemii
- Czasopismo "Lekarz Rodzinny" - organ prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce zajął I miejsce w badaniu czytelnictwa prasy medycznej wśród lekarzy POZ oraz I miejsce wśród czasopism z dziedziny medycyny rodzinnej. Badanie zostało przeprowadzone za II kwartał 2007 roku przez MEDIpress
- Lekarz rodzinny - Ewa Kopacz została nowym Ministrem Zdrowia
- Dr Marek Twardowski został wybrany na Sekretarza Federacji Porozumienie Zielonogórskie
- Zaczyna być odczuwalny niedobór kadry lekarzy rodzinnych w niektórych województwach. Mimo ogłoszeń nie obserwuje się zainteresowania zatrudnieniem w praktykach lekarzy rodzinnych.

LISTOPAD

- Dr Marek Twardowski - został powołany na stanowisko Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
- W dniach 10-11 listopada 2007 roku w Krakowie odbył III Międzynarodowy Kongres Dowody i Praktyka. Bogaty program naukowy zgromadził około 1300 uczestników (ponad 800 polskich lekarzy rodzinnych i 500 zza granicy)
- W Zakopanem, w dniach 14-17 listopada 2007 roku odbyło się spotkanie Metody oceny w kształceniu lekarzy rodzinnych zorganizowane przez Europejską Akademię Nauczycieli Medycyny Rodzinnej (EURACT) i KLRwP.

GRUDZIEŃ

- Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce wraz z Polskim Towarzystwem Leczenia Ran zorganizowało w Zakopanem, w dniach 31 listopada-2 grudnia 2007 roku pierwszą Szkołę Leczenia Ran dla Lekarzy Rodzinnych
- 17 grudnia 2007 roku we Wrocławiu wręczono 18 nowych certyfikatów akredytacyjnych jednostkom POZ
- W grudniu, kursem z zakresu EBM, zakończyła się V edycja Szkoła Tutorów. Nowi tutorzy szkolili się podczas trzech modułów I klasy, od października do grudnia 2007roku. Partnerem V edycji Szkoły Tutorów była firma Pfizer Polska.

 

2006

 

STYCZEŃ

Wobec przedstawionego przez KLRwP obrazu realizacji w praktyce zapisów Rozporządzenia MZ z dnia 22.06.05 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, MZ zaleciło przedstawicielowi GIS sporządzenie interpretacji stosownych zapisów Rozporządzenia i zorganizowanie spotkania szkoleniowego z Wojewódzkimi Inspektorami Sanitarnymi, dotyczącego podnoszonych kwestii. Przedstawiciele KLRwP przekazali obecnym wyciąg z rozporządzenia, zawierający zapisy dotyczące "ZOZ-ów do 6 gabinetów" z interpretacją zapisów. Wybór zapisów oceniono jako trafny.

KWIECIEŃ

- Prezydium ZG KLRwP wystosowało oświadczenie, w którym w pełni poparło żądania Krajowego Komitetu Porozumiewawczego w związku z ogólnopolskim protestem pracowników służby zdrowia na rzecz wzrostu wynagrodzeń. Prezydium zaapelowało do terenowych i wojewódzkich struktur KLRwP, by - w przypadku niespełnienia żądań protestujących - zorganizować wsparcie akcji protestacyjnych, przewidzianych na 7.04.2006 r. Jednocześnie zastrzegło, że forma oraz zakres protestu nie mogą zagrażać zdrowiu i życiu pacjentów powierzonych opiece lekarzy rodzinnych.
- Agencja Oceny Technologii Medycznej podjęła prace nad projektem koszyka świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń z zakresu POZ. Zawartość koszyka POZ-owskiego określi zespół z udziałem m.in. KLRwP pod przewodnictwem Konsultanta Krajowego w dziedzinie Medycyny Rodzinnej.
- KLRwP zostało zaproszone, przez krajowe gremium specjalistów, do współpracy w utworzeniu wytycznych dotyczących postępowania lekarza rodzinnego w przypadku pacjentów z osteoporozą. - Podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Medycyny Rodzinnej w Krakowie (31.03.-1.04. br.) 15 nowych lekarzy rodzinnych otrzymało tytuł Tutora KLRwP.
- Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, prof. dr hab. W. Lukas, wszedł w skład Rady Naukowej przy ministrze zdrowia.
- mija 10 lat od wydania pierwszego numeru czasopisma Lekarz Rodzinny, organu prasowego KLRwP.
- Międzynarodowe Sympozjum w Pradze, zorganizowane przez Czeskie Kolegium Lekarzy Rodzinnych, potwierdziło konieczność regionalnych spotkań lekarzy POZ z Europy Centralnej i Wschodniej. Doświadczenia polskie - na tle dokonań kolegów z sąsiednich krajów - wypadły imponująco (m.in. zaawansowany proces kształcenia czy zaangażowanie KLRwP w priorytetową dla WONCA walkę z plagami społecznymi - AIDS i nikotynizmem).

MAJ

- W dniach 11-14.05. br. w Rajgrodzie odbył się X Jubileuszowy Krajowy Zjazd Naukowo-Szkoleniowy Lekarzy Rodzinnych, w którym wzięło udział 250 lekarzy.
- Zakończyła się druga faza projektu europejskiego Health Professionals and Smoking Cessation in a Larger Europe, w której jednym z uczestników było KLRwP.

CZERWIEC

- W VI Kongresie Medycyny Rodzinnej w Toruniu (8-11.06. br.) wzięło udział około 1000 lekarzy POZ.

LIPIEC

- Rozpoczęła się realizacja kolejnego programu Leonardo da Vinci, w ramach którego 90 lekarzy rodzinnych i nauczycieli medycyny rodzinnej wyjedzie na 4-tygodniowe szkolenia do Uniwersytetu w Sheffield. Informacje znajdują się na stronie Ośrodka Kształcenia Lekarzy Rodzinnych we Wrocławiu: www.plr.pl, który jest promotorem Projektu.

WRZESIEŃ

- Rozpoczyna się cykl szkoleń poświecony przygotowaniu praktyk lekarzy rodzinnych do procedur akredytacji jakości prowadzonych przez Ośrodek Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie wspólnie z wizytatorami KLRwP.
- Lekarz Rodzinny, organ prasowy KLRwP, jest "najczęściej czytanym czasopismem wśród lekarzy rodzinnych" wynika z Raportu Czytelnictwa Prasy Medycznej przeprowadzonym przez MEDIpress w II kwartale 2006 r.
- Polska Unia Onkologii, we współpracy z AKU "Lancet", zorganizuje jesienią br. cykl 6 konferencji i 16 warsztatów onkologicznych dla lekarzy POZ.

PAŹDZIERNIK

- 13-15.10. 2006 r. w Łodzi odbyła się V edycja Szkoły Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Lekarzy Rodzinnych. Tematem szkolenia była profilaktyka cukrzycy.

LISTOPAD

- W Ministerstwie Zdrowia zakończyły się prace zespołu nad nowym rozporządzeniem sanitarnym. W znaczny sposób liberalizuje i dostosowuje ono do rzeczywistości wymogi dla ZOZ-ów. Przy pracach nad rozporządzeniem, w działaniach na rzecz KLRwP, zasłużył się dyrektor Biura Porozumienia Łódzkiego K. Klichowicz.
- w Krakowie odbył się Kongres naukowo-szkoleniowy zorganizowany przez KLRwP we współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem Lekarzy Rodzinnych z udziałem kolegów z Polski, Francji i Belgii.

 

2005

 

LUTY

- Minister Zdrowia zaprosił KLRwP do prac w Zespole ds. Aktualizacji Systemu Trójstopniowej Opieki Prenatalnej w Polsce. Przedstawicielem Kolegium w Zespole będzie dr A. Jankowska-Zduńczyk.

MARZEC

- 5.03.2005 r., w Warszawie, odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, podczas którego wybrano nowy Zarząd Główny Kolegium.

KWIECIEŃ

- 8-9.04.2005 r., w Wilnie, odbyły się międzynarodowe warsztaty poświęcone dotychczasowym osiągnięciom projektu Leonardo da Vinci, którego promotorem jest Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
- Na zaproszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce 15-17.04.br., w Krakowie, obradowało Europejskie Stowarzyszenie ds. Poprawy Jakości w Medycynie Rodzinnej (EQuiP). W obradach wzięli udział eksperci z 25 krajów Europy. KLRwP włączyło się w prace Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia.

CZERWIEC

- W V Kongresie Medycyny Rodzinnej w Lublinie wzięła udział rekordowa liczba ponad 1500 uczestników.
- Praca autorów szczecińskich W. Fabian, L. Majkowskiej, A. Stefańskiego i P. Molędy Cukrzyca w praktyce lekarzy rodzinnych - jak daleko do osiągnięcia celów leczniczych? uzyskała III nagrodę (10 tys. zł) w konkursie Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i grupy Sanofi-Aventis. Dr W. Fabian jest członkiem Zarządu Głównego KLRwP.

MAJ

- 15.07.2005 r. Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej i praktykujący lekarz rodzinny z Zabrza, dr hab. n. med. Witold Lukas, otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego.

WRZESIEŃ

- Dr Krystyna Czerwińska-Twarowska, lekarka rodzinna z Polic koło Szczecina, otrzymała Order Uśmiechu przyznawany przez dzieci. Laureatami Orderu w poprzednich latach byli m.in. Jan Paweł II i Steven Spielberg.
- Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, obok Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, zostało członkiem Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia.

PAŹDZIERNIK

- Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce zgłosiło uwagi do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Poprawki, proponowane przez lekarzy rodzinnych, koordynował dr T. Sobalski.
- Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce zostało zaproszone do współredagowania Wytycznych Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia.
- Prof. Bożydar Latkowski i prof. Witold Lukas otrzymali indywidualne nagrody ministra zdrowia za redakcję naukową podręcznika Medycyna rodzinna wydanego w 2004 r. przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

GRUDZIEŃ

- W Zakopanem odbyły się 3 edycje kursu dla nauczycieli medycyny rodzinnej. W kursach, zorganizowanych w ramach projektu Leonardo da Vinci, uczestniczyło 76 lekarzy rodzinnych.
- Lekarz Rodzinny, organ prasowy KLRwP, został przyjęty w poczet partnerów Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia.
- 29.12.2005 r. KLRwP przedstawiło stanowisko w sprawie negocjacji pomiędzy Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia "Porozumienie Zielonogórskie" a NFZ, w którym wyraziło zaniepokojenie w związku z zawieszeniem negocjacji w sprawie uzgodnienia warunków finansowania POZ. Wg KLRwP zbyt niskie nakłady na POZ w Polsce są zagrożeniem dla utrzymania dostępności oraz jakości świadczeń medycznych. KLRwP zaapelowało do PZ, NFZ i MZ o niezwłoczne podjęcie rozmów mogących doprowadzić do zakończenia obecnego kryzysu.

 

2004

 

MARZEC

- 11.03.2004 r. ZG KLRwP przyjał dokument O nowy, racjonalny system ochrony zdrowia jako oficjalne stanowisko dotyczące oczekiwań Kolegium wobec przyszłych regulacji prawnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Dokument przeznaczony jest dla wszystkich zespołów ekspertów pracujących nad rozwiązaniami ustawowymi.

CZERWIEC

- a Konferencji Światowej Organizacji Lekarzy Rodzinnych WONCA Regionu Europy, która odbyła się 1-4.06. br. w Amsterdamie, polscy lekarze rodzinni przedstawili 11 doniesień naukowych.
- Rekord frekwencji na szkoleniu w ramach Akademii Kształcenia Ustawicznego "Lancet" padł w Lublinie - 500 lekarzy rodzinnych.

GRUDZIEŃ

- Dr med. Artur Mierzecki, członek Zarządu Głównego KLRwP, pracownik naukowy PAM i kierownik ROK w Szczecinie, został odznaczony przez prezydenta RP srebrnym krzyżem zasługi.
- ukazał się długo oczekiwany pierwszy polski podręcznik Medycyna rodzinna, wydany przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL pod red. J.B. Latkowskiego i W. Lukasa. Książka ma 41 rozdziałów i 1019 stron.

 

2003

 

LUTY

- Prezes KLRwP dr A. Windak wystąpił przed Senacką Komisją Zdrowia, gdzie przedstawił propozycje poprawek do ustawy o ubezpieczeniu w NFZ. W sumie, w trakcie prac nad ustawą w parlamencie, z inicjatywy Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce wprowadzono 3 poprawki.
- W ustawie o ubezpieczeniu w NFZ pojawił się po raz pierwszy termin "lekarz rodzinny".
- Zarząd Główny Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce podjął uchwałę o powołaniu Rady ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia KLRwP.

MARZEC

- Zarząd Główny KLRwP powołał 18.01.br. grupę zadaniową do opracowania stanowiska Kolegium w sprawie organizacji i zasad kontraktowania świadczeń POZ i jednocześnie odwołał upoważnienia dla wcześniej powołanych grup pracujących nad tą problematyką.
- KLRwP przyjęło zaproszenie do uczestnictwa w międzynarodowym projekcie EGPRW poświęconym badaniu przyczyn wypalenia zawodowego lekarzy rodzinnych. Prace badawcze w naszym kraju koordynować będą dr P. Nowak i dr A. Windak.

CZERWIEC

- KLRwP, we współpracy z siedmioma partnerami z krajów Europy Zachodniej i Litwy, będzie realizować, zaplanowany na 3 lata, projekt w ramach programu Leonardo da Vinci, którego głównym celem jest stworzenie nowoczesnego systemu podnoszenia kwalifikacji przez lekarzy rodzinnych w Polsce i

LIPIEC

- KLRwP, Konsultant Krajowy w dziedzinie Medycyny Rodzinnej, Polska Unia Onkologiczna i MZ podjęli rozmowy dotyczące opracowania programu kształcenia lekarzy rodzinnych w zakresie onkologii. Trwa opracowywanie edukacyjnych modułów.

SIERPIEŃ

- 26.08.2003 r. odbyło się posiedzenie Prezydium KLRwP w poszerzonym składzie. Między innymi przyjęto plan działania na wypadek gdyby nie nastąpiły żadne zmiany w obecnych propozycjach NFZ dotyczących kontraktów na POZ w roku 2004.

WRZESIEŃ

- Rozpoczęto prace związane z realizacją pilotażowego projektu Leonardo da Vinci, w którym funkcje promotora pełni KLRwP współpracując z instytucjami partnerskimi z Francji, Niemiec, Litwy i Zjednoczonego Królestwa.

PAŹDZIERNIK

- 23.10.2003 r. doszło do spotkania przedstawicieli ZG Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (A. Windaka i M. Godyckiego-Ćwirko) z Ministrem Zdrowia L. Sikorskim, a następnie z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia K. Panasem. Obaj rozmówcy zaprezentowali się wiarygodnie i deklarowali współpracę ze środowiskiem lekarzy POZ.

LISTOPAD

- 5.11.2003 r. w Warszawie odbyło się spotkanie członków Zarządu Głównego KLRwP z Zarządem NFZ, podczas którego przedstawiciele NFZ odnieśli się jedynie do 7 spośród 51 poprawek do warunków konkursu ofert opracowanych przez KLRwP i przesłanych wcześniej do NFZ.
- 8.11.2003 r. podczas posiedzenia w Legnicy, Zarząd Główny KLRwP przeanalizował przyczyny kryzysowej sytuacji, w jakiej znalazła się polska opieka podstawowa, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny rodzinnej.

GRUDZIEŃ

- Zespół Zadaniowy ds. Zwalczania AIDS i Uzależnień ZG KLRwP, wspólnie z UNDP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju) i Krajowym Biurem ds. AIDS, zorganizował cykl trzydniowych szkoleń dla lekarzy rodzinnych Medyczne i psychologiczne poradnictwo pacjentów z grupy ryzyka zakażeń HIV. Zajęcia odbyły się w Podlaskiem, Lubelskiem i Podkarpackiem.
- Zarząd Główny KLRwP przyjął Stanowisko Kolegium dotyczące palenia tytoniu, przygotowane przez Radę Profilaktyki i Promocji Zdrowia KLRwP.

 

2002

 

MARZEC

- konsultacja strategii ministra zdrowia Narodowa Ochrona Zdrowia.
- 11-13 marca: warsztat nt. Logical Fremework Aprach.

KWIECIEŃ

- 2-6 kwietnia: konferencja Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego KLRwP Lekarz rodzinny a zabezpieczanie opieki ambulatoryjnej z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia dr E. Kralkowskiej, przedstawicieli władz wojewódzkich, miejskich, rektora AM w Łodzi i prezesa OIL w Łodzi.
- 12-13 kwietnia: Ogólnopolska Konferencja KLRwP w Lublinie Aspekty etyczno-prawne pracy lekarza rodzinnego z udziałem parlamentarzystów, władz wojewódzkich, samorządowych, miejskich, rektora AM i prezesa OIL w Lublinie.

MAJ

- 11 maja: Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów nadaje tytuły honorowych członków KLRwP: prof. Agnieszce Borzuchowskiej, prof. Markowi Hebanowskiem, prof. Józefowi Kocembie, prof. Bożydarowi Latkowskiemu.
- 14-26 maja: V Letnia Szkoła Astmy.

CZERWIEC

- 13-16 czerwca: Jubileuszowy Kongres KLRwP z okazji 10 lecia istnietnia.
- na rynku wydawniczym ukazała się nowa pozycja - Wprowadzenie do nauczania praktycznych umiejętności w medycynie rodzinnej pod red. W. Lukasa.

WRZESIEŃ

- Zespół ds. Zapobiegania AIDS i Uzależnieniom przy ZG KLRwP przygotowuje, wspólnie z Krajowym Biurem ds. AIDS, cykl szkoleń dla lekarzy POZ umożliwiający uzyskanie przez nich europejskiego certyfikatu edukatora ds. AIDS.
- Zarząd Główny KLRwP objął współpatronat nad realizacją projektu badawczego NATPOL PLUS mającego na celu ocenę rozpowszechnienia głównych czynników ryzyka chorób naczyniowo-sercowych w Polsce.

PAŹDZIERNIK

- 23.10.2002 r. odbyło się uroczyste otwarcie pozaakademickiego Ośrodka Kształcenia Lekarzy Rodzinnych we Wrocławiu. W uroczystościach wziął udział Konsultant Krajowy w Dziedzinie Medycyny Rodzinnej dr hab. W. Lukas.

LISTOPAD

- Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej dr hab. n. med. W. Lukas oraz przedstawiciele KLRwP wzięli udział w pracach zespołu ekspertów dot. sposobu zabezpieczenia opieki zdrowotnej w szkołach. Rozważano najlepsze formy współpracy lekarzy i pielęgniarek, podział świadczeń i zadań.
- W I Konferencji Lekarz rodzinny pracodawcą, która odbyła się w Legnicy, uczestniczyli parlamentarzyści, Konsultant Krajowy w Dziedzinie Medycyny Rodzinnej doc. W. Lukas, prezes NRL dr K. Radziwiłł, prezes KLRwP dr A. Windak, a także przedstawiciele Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, organizatorzy ochrony zdrowia oraz, oczywiście, lekarze rodzinni.
- w dn. 15-16.11.2002 r. w Łodzi, odbyła się pierwsza edycja Szkoły Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Lekarzy Rodzinnych poświęcona nikotynizmowi. W ramach zajęć Szkoły utworzono sieć przedstawicieli zajmujących się w Kolegium profilaktyką i promocją zdrowia.

GRUDZIEŃ

- Przedstawiciele KLRwP spotkali się z szefem podkomisji zdrowia ds. ustawy o NFZ prof. A. Owocem w celu przedstawienia propozycji poprawek do ustawy opracowanych przez Zarząd Główny Kolegium E. Tomiak i J. Tylewicz z Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Kolegium uczestniczyli także w posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia, w trakcie którego przedstawili stanowisko Kolegium.
- Światowa Organizacja Lekarzy Rodzinnych WONCA wydała dokument zawierający nową europejską definicję medycyny rodzinnej.
- Zarząd Główny KLRwP przyjął Dokument Programowy Kolegium "Dla dobra publicznego".
- Międzynarodowe konsorcjum, z KLRwP na czele, zostało wyłonione w drodze konkursu przez Program Unii Europejskiej Leonardo da Vinci do realizacji projektu, którego celem jest stworzenie systemu ustawicznej edukacji medycznej dla lekarzy rodzinnych.

 

2001

 

- Styczeń-luty: zgodnie z nowym statutem utworzono Oddziały Wojewódzkie KLRwP i wybrano Zarządy Wojewódzkie.
- 24 lutego: Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy KLRwP, prezesem zostaje dr Adam Windak.
- Czerwiec: IV Letnia Szkoły Astmy. Światowy Kongres Lekarzy Rodzinnych (WONCA) w Durbanie, delegacja polska zaprezentowała 9 prac.
- Wrzesień-Listopad: II edycja Szkoły Tutorów KLRwP.
- 19-20 października: Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa KLRwP w Gdyni, godność członka honorowego KLRwP otrzymują dr Michael Boland Prezydent WONCA i prof. Ruut de Melker z Utrechtu, prof. Carl Whitehouse z Manchesteru.

 

2000

 

- Kwiecień-październik: 9 ogólnopolskich szkoleń Szkoły Tutorów, liderów grup roboczych lekarzy rodzinnych.
- 16 lipca: spotkanie przedstawicieli KLRwP i resortu zdrowia w rezydencji ambasadora USA z ambasadorem USA.
- 23 września: Walny Zjazd Statutowy przyjmuje nowy Statut KLRwP. Uchwała o nadaniu godności honorowego członka KLRwP prof. Maciejowi Latalskiemu i doc. Rafałowi Niżankowskiemu.
- 15 października: powołanie Terenowych Oddziałów KLRwP: Leszczyńskiego i II Białostockiego.
- 30 listopada: dr Adam Windak otrzymuje nagrodę ministra zdrowia za całokształt pracy na rzecz medycyny rodzinnej.
- 9 grudnia: ogólnopolska konferencja podsumowująca działalność Szkoły Tutorów z udziałem wiceministra zdrowia dr Macieja Piróga.

 

1999

 

-Marzec: organizacja posiedzenia Rady Europejskiej Akademii Nauczycieli Medycyny Rodzinnej w Krakowie (EURACT).
- 27 maja: przyjęcie Wytycznych postępowania w nadciśnieniu tętniczym.
- 11 września: powołanie Oddziałów Terenowych: Legnickiego, Zamojskiego.
- 1-3 października - I Kongres Medycyny Rodzinnej w Polsce pod patronatem premiera rządu RP prof. Jerzego Buzka. 1112 uczestników z Polski i liczni zaproszeni goście z kraju i zagranicy. Miejsce obrad - Sala Kongresowa PKiN w Warszawie.

 

1998

 

- 24-26 kwietnia: I Ogólnopolska Konferencja Lekarzy Rodzinnych na Kontrakcie w Polanicy Zdroju.
- 18-20 maja: Konferencja Szkoleniowa Regionu Płn.-Wsch. KLRwP w Rajgrodzie.
- 5-9 czerwca: I Letnia Szkoła Astmy.
- 14-18 czerwca: XV Światowy Kongres Medycyny Rodzinnej - WONCA w Dublinie. Temat wiodący: Społeczności i ich lekarze rodzinni - partnerzy w procesie opieki zdrowotnej. Wykład plenarny wygłosił dr Adam Windak.
- Czerwiec: Prezes KLRwP dr Jarosław Pinkas i wiceprezes KLRwP dr Jacek R. Łuczak zostają doradcami ministra zdrowia i opieki społecznej.
- Zespół w składzie: Jacek R. Łuczak, Adam Roślewski, Tomasz Tomasik i Adam Windak opracował Strategię rozwoju podstawowej opieki zdrowotnej w oparciu o instytucję lekarza rodzinnego.
- Lipiec: minister zdrowia i opieki społecznej powołuje na konsultanta krajowego ds. medycyny rodzinnej wiceprezesa KLRwP dr. Jacka R. Łuczaka.
- 11 lipca - powołane zostają Oddziały Terenowe: Rzeszowski, Nowosądecki. Zarząd KLRwP ogłasza pierwsze wytyczne: Zasady postępowania w astmie oskrzelowej u dorosłych.
- Kolegium zatwierdza swoich przedstawicieli do europejskich grup roboczych: ds. kształcenia (EURACT) dr. Adama Windaka, ds. jakości opieki (EQuiP) - dr. Tomasza Tomasika i dr. Zbigniewa J. Króla, ds. badań naukowych (EGPRW) - dr. PawłaNowaka , ds. prewencji i promocji zdrowia (EUROPREV) - dr. Macieja Godyckiego-Ćwirko i dr. Artura Mierzeckiego.
- 17 października: spotkanie ministra zdrowia Wojciecha Maksymowicza z przewodniczącymi Oddziałów Terenowych KLRwP, poświęcone zasadom kontraktowania świadczeń przez lekarzy rodzinnych.

 

1997

 

- 18 stycznia: ZG KLRwP podejmuje uchwałę o ustanowieniu pisma "Lekarz Rodzinny" organem prasowym.
- 2 września: powołanie Prezesa KRLwP do Tymczasowej Rady Krajowego Związku Kas Ubezpieczeń Zdrowotnych.
- 13 września: powołanie Oddziałów Terenowych - Białostockiego, Lubuskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Ostrołęckiego, Mazurskiego, Szczecińskiego.
- 8 listopada: powołanie Wrocławskiego Oddziału Terenowego.
- 22 listopada: warsztaty dla prasy i telewizji na temat: "Jak mówić i pisać o medycynie rodzinnej?" w Dębem k. Warszawy.
- 6 grudnia: nagroda indywidualna ministra zdrowia dla Prezesa KLRwP dr. Jarosława Pinkasa.

 

1996

 

- Luty: powstaje Dolośląsko-Lubuski Odział KLR w P.
- 27-30 marca: delegacja Światowej Organizacji Lekarzy Rodzinnych WONCA w Polsce. Rozmowy w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej i uczelniach medycznych.
- Sztokholm, Przyjęcie KLRwP do struktur WONCA.
-Październik: pierwsze kontrakty z 3 lekarzami rodzinnymi w Łodzi.
- 26 października: II Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy KLRwP w Katowicach, Prezesem zostaje dr. Jarosław Pinkas.
- 9 listopada - 1 grudnia: I ogólnopolskie szkolenia w zakresie zawierania umów na świadczenia zdrowotne dla lekarzy zorganizowane w 4 miastach w Polsce.
- W 1996 r. utworzono 2 nowe Terenowe Oddziały Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce: Gdański i Warszawski.

 

1995

 

- Czerwiec: kongres Światowej Organizacji Lekarzy Rodzinnych WONCA w Hong Kongu z udziałem 4 lekarzy z Polski.
- Październik: w Kielcach powstaje Towarzystwo Rezydentów Medycyny Rodzinnej.
- Wrzesień: pierwsza w Polsce niezależna praktyka lekarza rodzinnego w Bielawie, założona przez dr Wiesława Iwanowskiego.
- Październik: początek programów szkoleniowych TEMPUS
- Grudzień: Kolegium ma już 5 Oddziałów Terenowych (Krakowski, Szczeciński, Śląski, Mazowiecki i Łódzki).

 

 

1994

 

 

- 1994 r. - II tura międzynarodowego szkolenia nauczycieli medycyny rodzinnej z Białegostoku, Gdańska, Katowic, łodzi, Warszawy, Wrocławia.
- 1 lipca: otwarcie w Żywcu pilotażowej poradni rejonowej, nazwanej pierwszą polską poradnią lekarza rodzinnego.
- 19 sierpnia: Zarządzenie MZiOS o specjalizacji z medycyny rodzinnej.
- 5 grudnia: w CMKP w Warszawie odbywa się pierwszy egzamin specjalizacyjny dla lekarzy rodzinnych. Zdają 182 osoby.

 

1993

 

- Styczeń: 12 nauczycieli akademickich z Krakowa, Lublina, Warszawy, Szczecina i Poznania wyjeżdża na sześciomiesięczne szkolenie do uniwersytetów w Wielkiej Brytanii, Holandii, Danii i Hiszpanii.
- Czerwiec: członkowie Kolegium uczestniczą w Europejskim Kongresie Światowej Organizacji Lekarzy Rodzinnych WONCA w Hadze.
- Kierownictwo MZiOS przyjmuje dokument Zakres kompetencji lekarza rodzinnego
- Listopad: minister zdrowia i opieki społecznej powołuje 12 Regionalnych Ośrodków Kształcenia lekarzy rodzinnych. Rozpoczyna się pierwszy cykl etatowego kształcenia rezydentów w Łodzi oraz pierwszy w kraju pozaetatowy cykl kształcenia lekarzy rodzinnych w Krakowie.
- W czasopiśmie "Służba Zdrowia" ukazuje się ponad 20 artykułów o medycynie rodzinnej w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Holandii.

 

1992

 

- Maj: Dyrektor Departamentu Nauki i Kształcenia MZiOS dr hab. Rafał Niżankowski powołuje Zespół Lekarza Rodzinnego, na którego czele staje dr Adam Windak.
- 23 czerwca w Sejmie RP odbywa się zebranie założycielskie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
- 15 grudnia: rejestracja KLRwP w sądzie.
- Pierwsze szkolenie z zakresu medycyny rodzinnej organizuje CMKP w Warszawie.