klrwp@klrwp.pl | 22 831 35 86
Kontakt KLRwP

Strona główna / Aktualności / Bieżące / USTAWA z dnia 28 października ...

USTAWA z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

2020-11-05
opublikowany w kategorii Bieżące

Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie innych Ustaw w związku ze stanem epidemicznym. W życie weszły jej przepisy, które między innymi wprowadzają niżej opisane zmiany: 

 

1. Obecnie jest podstawa prawna do nakazu zakrywania ust i nosa dla osób samodzielnych oraz dla dorosłych sprawujących opiekę nad osobami małoletnimi/ niesamodzielnymi  pod rygorem kary grzywny lub nagany.

2. Rada Ministrów rozporządzeniem może nałożyć  obowiązek poddania się badaniom lekarskim przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie, stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów, a także nakazu zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu,

3. Wojewoda może na czas określony, nakazać użycia straży gminnych (miejskich) do wspólnych działań z Policją, w celu realizacji zadań ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń

4. Lekarze spoza UE mogą pracować w podmiotach leczących COVID-19 na podstawie tymczasowego prawa wykonywania zawodu ograniczonego do tego miejsca, pod nadzorem, przez określony czas.

5. Samorządy zawodów medycznych przekazują, na wniosek odpowiednio wojewody albo ministra właściwego do spraw zdrowia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, wykaz osób wykonujących zawody medyczne, które mogą być skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii, zawierający: imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania i numer prawa wykonywania zawodu medycznego, jeżeli został nadany. 

6.  Możliwe jest oddelegowanie do pracy do podmiotów leczących COVID lekarzy:

    a) po stażu podyplomowym bez prawa wykonywania zawodu z powodu niezdanego LEK albo LDEK

    b) mężczyzn poniżej 65 rż (było poniżej 60 rż)

    c) kobiety poniżej 60 rż 

    c)  samotnie wychowujący  dziecko w wieku do 18 lat oraz osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat, o ile  wystąpią z        takim wnioskiem do wojewody,

    d) z chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie SARS Cov-2, chyba że wydane jest                       orzeczenie przez lekarza orzecznika ZUS 

 7. Dodatkowo skierowani do udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z epidemią COVID-19 mogą być również m.in. studenci i doktoranci kierunków medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinach naukowych: nauki medyczne, nauki farmaceutyczne i nauki o zdrowiu, osoby kształcące się w zawodzie medycznym, osoby posiadające wykształcenie w zawodzie medycznym, które ukończyły kształcenie w tym zawodzie w okresie ostatnich 5 lat oraz ratowników, o których mowa w art. 13 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

8. Podwyższono do 200% (z dotychczasowych 150%) wynagrodzenie zasadnicze dla osób skierowanych przez wojewodę do pracy związanej ze zwalczaniem COVID-19,

9.  Okres niezdolności do pracy przypadający w okresie skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii nie wlicza się do tego okresu.

10. W stanie epidemicznym termin realizacji recepty może zostać wydłużony nie więcej niż do 150 dni na leki, które znajdą się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. 

11. Prezes Funduszu może przeprowadzić kontrolę realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 116 ust. 1 pkt 8, w zakresie: organizacji, sposobu i jakości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich dostępności; a także udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, a także z wymaganiami określonymi przez Prezesa Funduszu,pod rygorem kar finansowych dotychczasowych oraz  polegających  na zwrocie do Funduszu nie więcej niż 50% środków publicznych przekazanych za okres objęty kontrolą, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Kwota wynikająca z sankcji, o której mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b, podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  Kary są nakładane w trybie administracyjnym przez Prezesa NFZ, (a świadczeniodawcy przysługuje  od niej skarga do sądu administracyjnego) w przypadku: 

1) nieuzasadnionej odmowy udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej;

2) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w sposób ograniczający ich dostępność;

3) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w sposób nieodpowiadający obowiązującym przepisom lub wymaganiom określonym przez Prezesa Funduszu;

4) przedstawienia przez świadczeniodawcę danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których Fundusz dokonał rozliczeń ze świadczeniodawcą;

5) niewykonania przez świadczeniodawcę w terminie zaleceń pokontrolnych.

12. Minister Zdrowia może powołać krajowego koordynatora i wzmacnia kompetencje wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego, którzy będą  rozstrzygać spory dotyczące przyjęcia do szpitala osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,

13. Okres izolacji lub kwarantanny w warunkach domowych uznano  za równy z niezdolnością do pracy z powodu choroby - 

14. Minister zdrowia może zawiesić kierownika placówki leczniczej w trybie decyzji o natychmiastowym wykonaniu,  który mimo pandemii nie realizuje wydanych obowiązków lub wydanych mu poleceń a  na jego miejsce  powołać pełnomocnika do wykonywania tych obowiązków. O decyzji powiadamia wojewodę i organ założycielski. 

 

Treść Ustawy

 

Brak komentarzy.

Zaloguj się, aby zostawić komentarz.